Eesti Vabariigi 100.aastapäevale eelneval päeval, 23.veebruaril sulgeme kell 13.00.

 

 

 15.02.2018 Tartu aukodaniku tiitli said linnavolikogu otsusel kirjandusteadlane Rutt Hinrikus, kauaaegne Tartu Pauluse koguduse õpetaja Joel Luhamets ja lasteneuroloog Tiina Talvik. Teenetemärgi Tartu Täht pälvisid Jaan Poska gümnaasiumi direktor Helmer Jõgi, Maarja Küla asutaja Jaan Kallas, ehitusettevõtja Alar Kroodo ja kunstiteadlane Tiiu Talvistu. 

Kirjandusteadlane ja -kriitik Rutt Hinrikus on üks Eesti Kirjandusmuuseumi pikaajalisemaid töötajaid ning eesti kirjanduse ajaloo ja eestlaste elulugude uurija. Tema poolt 1989. aastal algatatud elulugude kogumisest on sündinud raamatusari "Eesti rahva elulood", mille järg ilmub tänavu Eesti Vabariigi 100. aastapäevaks.

 

13. veebruari õhtul kuulutas Tartu linn välja aunimetuse Tartu Kultuurikandja 2017 laureaadid.
Kultuurikandja on Tartu linna tänu- ja tunnustuspreemia neile, kes on möödunud kalendriaastal märkimisväärselt edendanud Tartu kultuurielu. Aunimetuse määramiseks saabunud 92 ettepaneku seast tegi valiku ekspertide komisjon.

Tartu Kultuurikandja 2017 laureaadid kuulutas endises Tartu Ülikooli kirikus toimunud tänuõhtul välja linnapea Urmas Klaas.

Aasta rahvakultuurikandja tiitli sai Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv.


Teaduse elutööpreemia saavad Mall Hiiemäe ja Agu Laisk 8. veebruar 2018

Eesti Kirjandusmuuseumi vanemteadur Mall Hiiemäe on eesti silmapaistvamaid rahvaluuleteadlasi, kes on üle poole sajandi tegelenud eesti rahvaluule kogumise ja uurimisega. 1960. aastatel uuendas ta oluliselt eesti folkloristikat, selgitades oma teadustöödes, kuidas rahvajutud tekivad ja levivad elavas jutustamistraditsioonis. 1990. aastatel aitasid tema tööd omaks võtta arusaama, et folkloor ei ole hääbuva talurahvakultuuri jäänuk, vaid osa elavast kultuuriprotsessist, mis hõlmab ka linnakeskkonda ja internetimaailma. Mall Hiiemäe suurtöö on 8-köiteline „Eesti rahvakalender“.

Akadeemik ja Tartu Ülikooli emeriitprofessor Agu Laisk on väljapaistev taimede fotosünteesi uurija, kelle teadustööd on läbi aastate saatnud küsimus “Mis määrab fotosünteesi kiiruse”. Sellele vastamiseks on Agu Laisa juhtimisel konstrueeritud maailma kõige kiirem fotosünteesi mõõtmissüsteem, koostatud kõige keerulisem fotosünteesimudel ja saadud hulgaliselt fotosünteesiprotsessi valgustavaid teadustulemusi, mille kohta võib öelda “maailmas esimene”.

 

Koolipärimuse kogumisaktsioon 2017-2018

Äsja lõppes üle ootuste edukalt Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna koolipärimuse kogumise võistluse pilootprojekt, mis kestis 20. oktoobrist 2017 kuni 20. detsembrini 2017.
Sellega valmistasime ette üle-eestilist koolipärimuse kogumise põhiaktsiooni „Koolipärimus 2018“, mis toimub 2018. aasta kevadtalvel – alates Eesti Vabariigi aastapäeval ehk 24. veebruarist 2018.
Need ettevõtmised on jätkuks 1992. ja 2007. aastal läbi viidud koolipärimuse kogumisaktsioonidele. Kuna vahepealsete aastate jooksul on peale kasvanud uus põlvkond noori, soovisime materjalikogusid taas täiendada ja ootasime osalema 4.–12. klasside õpilasi (samuti kutsekoolide õpilasi) kogu Eestist.
Pilootprojekti eesmärk oli välja selgitada küsitluskava sobivus, kogumise veebirakenduse kasutuskindlus ning saada ülevaade materjali sisust ja esitamise viisist.
Pilootprojektis osales üle 300 õpilase, mis on oodatust oluliselt enam. Laekunud vastuste hulgas on kirjeldusi lastemängudest, huumorist, usundilistest tõekspidamistest, tähtpäevade tähistamisest, laste ja noorte tänapäevastest hirmudest jms.
Kokku laekus materjali kaheksa kooli õpilastelt, nendest kõige aktiivsemad olid Rõngu keskkool ja Are põhikool, kuid samuti paistsid silma Orissaare gümnaasium ja Vaimastvere põhikool.
Koolipärimuse üle-eestiline kogumisaktsioon valiti ka üheks Euroopa kultuuripärandi aasta sõlmsündmuseks. Aktsiooni põhifaasis ootame lisaks küsitluskava vastustele sisukaid õpilasuurimusi;
laekunud materjal moodustab olulise baasi Eesti Uuringute tippkeskuse töötajate edasiseks uurimistööks.
Üle-eestilise koolipärimuse kogumisaktsiooni koduleht asub veebiaadressil http://folklore.ee/kp/
Koolipärimuse pilootprojekti läbiviimist on toetanud Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond Eesti-uuringute Tippkeskuse kaudu.

Info: Reet Hiiemäe, reet@folklore.ee

Konverents Noorte hääled/Conference of Young Researchers

Konverents "Noortr hääled" pakub Sulle, noor teadlane, kõlapinda ja vastukaja. Traditsioonilisest igakevadisest noorteadlaste konverentsist on oodatud osa võtma kõik kultuuri- ja sotsiaalteaduste ning nende rakenduslike erialade tudengid üle Eesti, kes uurivad pärimuslikke nähtusi ja protsesse kultuurilisest, sotsiaalsest, digitaalsest või pärandipoliitilisest aspektist. Konverents toimub 24. aprillil Eesti Kirjandusmuuseumis (Vanemuise 42, Tartu).

Oma valdkonna aktuaalseid probleeme ja suundumusi käsitlevate ettekannete pikkuseks on 20 minutit, lisaks 10 minutit küsimusteks ja aruteluks. Esineda võib ka stendiettekandega. Ootame nii traditsioonilisi akadeemilisi ettekandeid kui ka eksperimentaalsemaid või uuenduslikel digitaalsetel lahedustel põhinevaid esinemisi. Ettekanded võivad olla nii eesti kui inglise keeles.

Konverents annab võimaluse valmis uurimuste ja ka alles algusjärgus olevate teadustööde tutvustamiseks ja neile tagasiside saamiseks. Valitud ettekannete põhjal on hiljem võimalik kirjutada artikkel mõnda Eesti Rahva Muuseumi või Eesti Kirjandusmuuseumi akadeemilisse väljaandesse.

Osaleda soovijatel palume saata korraldajatele elektroonilisel teel 4. märtsiks ettekande teesid (kuni 250 sõna) ja oma andmed (nimi, töökoht või õppeasutus ja õppekava, meiliaadress, telefon). Konverentsiettekannete teesid avaldatakse trükisena.

Ootame rohket ja innukat osavõttu!

Korraldajad:

Marleen Metslaid, Eesti Rahva Muuseum, Marleen.Metslaid@erm.ee

Lona Päll, Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahvaluule Arhiiv, lona.pall@kirmus.ee

 

Call For Papers: Conference of Young Researchers

Young researchers from fields of cultural, social and applied sciences, who research cultural heritage’s aspects from cultural, social, digital or policy making viewpoints are invited to the annual spring conference for young scholars. The conference will be held on the 24th of April at the Estonian Literary Museum (Vanemuise 42, Tartu).

You have 20 minutes to present сurrent problems and discourses in Your fields of research and additional 10 minutes for questions and discussion. You can also participate with a stand exhibition presentation. The event is open to both traditional academical and all manner of innovative and digital presentation solutions. Papers in Estonian as well as in English are accepted.

The conference gives an opportunity to present and receive feedback on the research papers that are already completed or only in their beginning stages. We provide an opportunity for an articles, based on the best chosen presentations, to be published in one of the Estonian National Museum or the Estonian Literary Museum academic publications.

All interested, please send by the 4th of March Your presentations abstracts (up to 250 words) and Your contact information (name, place of work or place of study and study program, email, phone number) to one of the emails listed below. Conference abstracts will be published.

We are waiting for an abundance of inspirational participants!

Co-ordinators:

Marleen Metslaid, Estonian National Museum, Marleen.Metslaid@erm.ee

Lona Päll, Estonian Literary Museum, Estonian Folklore Archives, lona.pall@kirmus.ee