Arhiivraamatukogu kasutamise kord

1. Arhiivraamatukogu (AR) teavikud on uurimise eesmärgil kättesaadavad kõigile, välja arvatud materjalid, millele on kehtestatud juurdepääsu piirang (arhiiveksemplarid, digiteeritud teavikud, restaureerimist vajavad trükised, korraldamata materjalid).

2. Arhiiveksemplare kasutatakse ainult teadustöö eesmärgil AR juhataja igakordsel eriloal.

3. AR on avatud tööpäevadel kl 9.00-17.00, reedel 9.00-16.30, teavikuid saab fondidest välja tellida kõige hiljem pool tundi enne raamatukogu sulgemist. Teavikute kasutamiseks tuleb pöörduda kataloogisaali laenutaja poole (ruum 109).

4. Arhiivraamatukogu lugejaks vormistamisel tuleb täita lugejakaart, kuhu märgitakse nimi ja kontaktandmed ning uurimisteema. Kaarti allkirjastades kohustub lugeja järgima Eesti Kirjandusmuuseumi (KM) ja Arhiivraamatukogu poolt kehtestatud kogude kasutamise korda ning Eesti Vabariigi seadusi (avaliku teabe seadust, autorikaitse seadust jm). AR tagab lugejate isikuandmete kaitse.

5. Teavikuid laenutatakse ainult AR-i registreeritud lugejatele soovisedelite alusel. Täidetud soovisedelid antakse laenutaja kätte või asetatakse selleks ettenähtud kasti.

6. Igakordsel AR-i külastusel on lugeja kohustatud registreeruma uurijate sissekirjutuse raamatusse.

7. Teavikuid saab kasutada ainult kohapeal AR-i lugemissaalis (ruum 102), neid ei laenutata muuseumist välja. Erandkorras lubatakse Eesti Kirjandusmuuseumi töötajatel kokkuleppel laenutajaga trükiste dubletteksemplare viia ka oma tööruumi.

8. Eri juhtudel (skaneerimine, mikrofilmimine, pildistamine, näitused) deponeeritakse dublettide kogu teavikuid teistesse muuseumidesse ja raamatukogudesse AR-i juhataja nõusolekul, sooviavaldaja garantiikirja ning KM-i direktori poolt kinnitatud ajutise väljaandeakti alusel.

9. Enne kasutada andmist peavad teavikud olema varustatud Arhiivraamatukogu templi, inventarinumbri ja kohaviidaga. Kui trükisest on olemas asenduskoopia (digikoopia, mikrofilm, valguskoopia, CD, DVD vms) kasutatakse neid. Laenutaja on kohustatud kontrollima teaviku seisundit enne lugejale andmist ja pärast tagastamist.

10. Teavikuid ei tohi kahjustada. Kasutaja on kohustatud teaviku tagastama samas seisukorras, nagu ta selle sai. Teaviku kasutamisel ilmsiks tulnud puudustest on lugeja kohustatud teatama laenutajale. Tekitatud kahjustused tuleb korvata vastavalt KM-i hindamiskomisjoni otsusele. AR kasutamise korda rikkunud inimeselt võib AR-i juhataja võtta ära materjalide kasutamise õiguse. Otsuse võib lugeja edasi kaevata Eesti Kirjandusmuuseumi direktorile.

11. Lugejal on keelatud isiklikke raamatuid ja mappe viia laenutaja loata lugemissaali. Kaasasolevad mapid, portfellid ja suuremahulised kotid tuleb jätta kataloogisaali selleks määratud kohale.

12. Vaikuse rikkumine, mobiiltelefoni kasutamine, söömine ja joomine on raamatukogu ruumides keelatud.

13. Teavikute taaspublitseerimiseks tuleb kirjalikult taotleda luba AR-i juhatajalt ning järgida Eesti Vabariigis kehivaid seadusi. Publitseerimisel tuleb viidata Arhiivraamatukogule kui materjalide hoiukohale, kasutades korrektset viitamissüsteemi. Publitseerija on kohustatud loovutama AR-ile vähemalt ühe eksemplari väljaandest, kus on avaldatud raamatukogu materjale.

14. AR-i materjalidest saab tellida koopiaid, kui kopeerimine on võimalik (vt koopiate tellimine, hinnakiri).