Eesti Kultuuriloolise Arhiivi kogude kasutamise kord

1. Eesti Kultuuriloolise Arhiivi (EKLA) kogud on uurimise eesmärgil kättesaadavad kõigile, v.a. materjalid, millele on kehtestatud juurdepääsupiirang.

2. EKLA on avatud tööpäevadel 9.00 - 17.00, reedel 9.00 - 16.30. Originaalmaterjale saab fondidest välja tellida kõige hiljem pool tundi enne arhiivi sulgemist.

3. Kogude kasutamiseks tuleb pöörduda arhiivitöötajate poole ruumides 217 või 218.

4. Arhiivi kasutajal tuleb täita kasutajakaart, kuhu märgitakse nimi ja kontaktandmed ning töö eesmärk. Kaarti allkirjastades kohustub kasutaja järgima Eesti Kirjandusmuuseumi ja Eesti Kultuuriloolise Arhiivi poolt kehtestatud kogude kasutamise korda ning Eesti Vabariigi seadusi (isikuandmete kaitse seadust, avaliku teabe seadust, autorikaitse seadust jm).

5. EKLA materjale tohib kasutada ainult EKLA uurijate toas (217) või erandjuhul kokkuleppel töötajaga teistes Eesti Kirjandusmuuseumi tööruumides, kirjandusmuuseumist välja neid ei laenutata.

6. Kogusid ei tohi kahjustada. Tekitatud kahjustused tuleb korvata vastavalt Eesti Kirjandusmuuseumi hindamiskomisjoni otsusele. Kogude kasutamise korda rikkunud inimeselt võib EKLA juhataja võtta ära kogude kasutamise õiguse. Otsuse võib kasutaja edasi kaevata Eesti Kirjandusmuuseumi direktorile.

7. EKLA materjale võib tsiteerida ja refereerida uurimustes, kasutades korrektset viitamissüsteemi ja arvestades delikaatsete teemade puhul autorite õigust privaatsusele. Vastavat abi ja informatsiooni viitamissüsteemi kohta saab arhiivitöötajalt.

8. Arhiivimaterjalide publitseerimiseks tuleb kirjalikult taotleda luba EKLA juhatajalt ning järgida Eesti Vabariigis kehtivaid seadusi. Publitseerimisel tuleb viidata Eesti Kultuuriloolisele Arhiivile kui materjalide hoiukohale, kasutades korrektset viitamissüsteemi. Publitseerija on kohustatud loovutama arhiivile vähemalt ühe eksemplari väljaandest, kus on kasutatud arhiivi ainest.

9. EKLA materjalidest saab tellida koopiaid juhul, kui kopeerimine on võimalik materjali kahjustamata ( vt koopiate tellimine, hinnakiri).