Eesti Rahvaluule Arhiivi kogude kasutamise kord

1. Eesti Rahvaluule Arhiivi (ERA) kogud on uurimise eesmärgil kättesaadavad kõigile, välja arvatud materjalid, millele on kehtestatud juurdepääsupiirang.

2. ERA on avatud tööpäevadel kl 9.00-17.00, reedel 9.00-16.30, originaalmaterjale saab fondidest välja tellida kõige hiljem pool tundi enne arhiivi sulgemist.

3. Kogude kasutamiseks tuleb pöörduda arhiivitöötaja poole ruumis 211.

4. Arhiivi kasutajal tuleb täita kasutajakaart, kuhu märgitakse nimi ja kontakt-andmed. Kaarti allkirjastades kohustub kasutaja järgima Eesti Kirjandusmuuseumi (KM) ja Eesti Rahvaluule Arhiivi poolt kehtestatud kogude kasutamise korda ning Eesti Vabariigi seadusi (isikuandmete kaitse seadust, avaliku teabe seadust, autorikaitse seadust jm). Eesti Rahvaluule Arhiiv tagab kasutajate isikuandmete kaitse.

5. Arhiivi külastus tuleb registreerida uurijate toas külalisteraamatus. ERA materjale tohib kasutada ainult ERA uurijate toas (211) ja erikokkuleppel arhiivitöötajaga teistes Eesti Kirjandusmuuseumi tööruumides, Kirjandusmuuseumist välja neid ei laenutata.

6. Kogusid ei tohi kahjustada. Tekitatud kahjustused tuleb korvata vastavalt KM-i hindamiskomisjoni otsusele. Kogude kasutamise korda rikkunud inimeselt võib ERA juhataja võtta ära kogude kasutamise õiguse. Otsuse võib kasutaja edasi kaevata Eesti Kirjandusmuuseumi direktorile.

7. ERA materjalidest saab tellida koopiaid, kui kopeerimine on võimalik materjali kahjustamata (vt Koopiate tellimine, hinnakiri).

8. ERA materjale võib tsiteerida ja refereerida uurimustes, kasutades korrektset viitamissüsteemi ning arvestades materjalile seotud piiranguid ja delikaatsete teemade puhul esitajate õigust privaatsusele. Infot neis küsimustes saab arhiivitöötajatelt ja ERA koduleheküljelt www.folklore.ee/era.

9. Arhiivimaterjalidel põhinevate trükiste ja andmebaaside koostamine ning veebi-väljundite loomine tuleb töid planeerides eelnevalt kooskõlastada ERA juhatajaga. Konkreetsed avaldamistingimused lepitakse iga väljaande puhul kokku eraldi sõlmitavas avaldamislepingus.