Eesti Kultuurilooline Arhiiv

EKLA maalihoidla

EKLA maalihoidla

Juhataja: Vilve Asmer
E-post: vilve.asmer@kirmus.ee
Tel: 737 7724

Eesti Kultuurilooline Arhiiv (EKLA) asutati 6. aprillil 1929. a., mil ühendati Eesti Rahva Muuseumi, Eesti Kirjanduse Seltsi, Akadeemilise Kirjandusühingu ja Akadeemilise Ajaloo Seltsi käsikirjalised kogud.
EKLA peamisteks ülesanneteks on kultuurilooliselt oluliste käsikirjaliste allikmaterjalide, fotode, kunstiteoste ja audiovisuaalse ainese kogumine, korrastamine, säilitamine ning uurijatele kättesaadavaks tegemine.
Arhiivis on 402  käsikirjalist fondi, mis enamasti on personaalkogud (Fr. R. Kreutzwald, Fr. Tuglas, B. Alver, J. Aavik, B. Kangro, M. Under ja A. Adson, H. Kiik jt ), kuid on ka asutuste ja organisatsioonide fonde (Eesti Kirjameeste Selts, "Vanemuine", Eesti Kirjanike Kooperatiiv, Eesti Komitee, kirjastused jm). 

 

Raamatukogu
EKLA kogud

Kogud

Fotokogusid  on 241 säilikute üldarvuga ca 280 000, neist digitaalseid pildistusi  on umbes 40 000.  Arvukalt on vanemaid fotosid 19. sajandi teisest poolest (vt ka V. Asmer "Esimestest piltnikest Eestimaal ja ..." EKM 1996. a aastaraamatus). 

Kunstikogus leidub maale kirjanikest ja kultuuritegelastest, skulptuure, eesti kunstnike raamatuillustratsioone, eksliibriseid ja graafilisi töid.

Suurt tähelepanu on pööratud mälestuste kogumisele. 1989. aastast alustati Eesti ja eestlaste elulugude kogumist. Selle aja jooksul on laekunud ligi 3000 inimese elulood. Olemasoleva materjali põhjal on koostatud esialgne                             mida pidevalt täiendatakse. Igal aastal toimuval eluloopäeval tehakse kokkuvõtteid järjekordsest eluloovõistlusest või esitletakse ilmunud raamatut.

Kultuuriloolise arhiivi kogusid on kasutatud ja kasutatakse nii uurimistöös kui mitmesugusel muul otstarbel (teoste illustreerimiseks jm)

Kultuuriloolise arhiivi kogude kasutamise kord ja koopiate tellimine.

Arhiivis leiduvaid materjale on võimalik kasutada ainult kohapeal. Uurijate käsutuses on lisaks 
andmebaasile ELLEN  ka lugemissaali kartoteegid käsikirjaliste kogude, fotode ja kunstikogu kohta.

Informatsiooni materjalide leidmiseks  ja kasutamiseks annavad kõik arhiivi töötajad. On võimalik tellida 
digitaalseid ning paberkoopiaid kehtiva korra ja hinnakirja alusel, samuti ka ekskursioone.