Konverents „Hääl, ühendus ja sõnum traditsioonilisel laulmisel“

Konverents „Hääl, ühendus ja sõnum traditsioonilisel laulmisel“

-

KUTSUNG (30.09.2020)

Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv kutsub pärimusliku laulu uurijaid osalema pärimusliku laulu teemalisel rahvusvahelisel hübriidkonverentsil 30. novembrist – 1. detsembrini 2020.

Sõltuvalt oludest ja võimalustest saab osa võtta kas kohapeal, Tartus, Eesti Kirjandusmuuseumis (Vanemuise 42) või elektroonilisi kanaleid kasutades. Koroonaviirus on muutnud mõnevõrra kõikide meie elusid, olukord on ettenägematu ja tulevikuvõimalused reisimiseks ja kokkusaamiseks on praegu teadmata. Siiski oleme otsustanud jätkata üle-aastaste laulukonverentside traditsiooni, mida alustasime 2000. aastal. Mõnevõrra mõjutatuna piiratud kohtumisvõimalustest, kerkis tänavuse konverentsi teemana esile laulu osa suhtluses.

HÄÄL. Konverentsi esimene alateema on lauluhääl kui laulu füüsiline vahendaja. Lauluhääl kannab edasi teavet nii laulja enda kui tema poolt väljendatud sõnumi kohta, olles ühtlasi sõnumi osa. Kuidas kuuldud hääli tõlgendatakse, missugust teavet hääles kuuldakse; mida peetakse näiteks mehelikuks või naiselikuks esituseks? Kuidas on hääle kvaliteet seotud sõnumi sisuga? Missuguseid hääle ja tämbriga seotud kvaliteete peetakse laulmisel oluliseks saavutada ja mida välditakse; kuidas neid kirjeldatakse ja õpetatakse; kuidas nende vajalikkust selgitatakse? Kuidas ja kas laulude sisus, vormis ja kirjapanekutes kajastuvad laulja hääl, laulu kõla ja selle omadused?

ÜHENDUS. Konverentsi teiseks teemaks on laulmisolukorras kohalolek, ümbruse ja kaasinimeste tajumine. Milles peegeldub kultuuriline oskus kohandada oma väljendust teiste lauljate, kuulajate, olukorraga? Kuidas mõjub laulmisel kaaslaulja nägemine, füüsilise läheduse tajumine ja kehaline kontakt? Missugused ühendused on seotud eri laululiikide ja olukordadega? Kuidas ja kas laulutekstides kajastuvad laulja meelelised tajud – see, mida ta näeb, kuuleb või kogeb kehaliselt, kuidas ta tajub ruumi, keskkonda ja ümbritsevaid inimesi? Kuidas ja millisena kajastuvad laulutekstis laulja soovid ideaalse laulmise olukorra ja kaaslas(t)e kohta? Milline toime on laulmisel kriisiolukordades? Millal, mida ja miks lauldakse üksi olles?

SÕNUM. Mis laadi sõnumeid antakse edasi just traditsioonilise laulu kaudu? Kuidas on sellega (ajaloolise laulustiili kaudu antavate sõnumite laadiga) seotud laulu sisu ja poeetilised tunnused ja nende võimalik ajalooline kujunemine? Mis sõnumit kannab sama kultuuri eri laulustiilide kasutamine – nii traditsioonilises kontekstis kui väljaspool traditsioonilist konteksti (nt muusikas, kirjanduses, ka tsitaatidena)? Kuidas mõjutab kontekst laulu stiilitunnuseid? Millised on lalmise ja eri laulustiilide kultuurilised tähendused? Mis võis olla laulutekstides semantilise tähenduseta või raskesti mõistetava tähendusega väljendite või tekstide sõnum?

TEOORIA ja MEETOD. Konverentsile on oodatud ka ettekanded, mis käsitlevad laulu-uurimise teoreetilist ja metodoloogilist külge, samuti laulukorpuste loomist ja süstematiseerimist eri ajaperioodidel. Selles kontekstis saame tõlgendada rahvalaulu „häält“ ka laiemas tähenduses, näiteks kuidas mõjutab arhiivisalvestuste digiteerimine laulude ja nende uurimise kõlapinda ühiskonnas?

Tänavuse konverentsi teemadest võime mõelda ka kriisiaja kontekstis. Väga oodatud on ettekanded, mis käsitlevad laulmist koroonaaegses eriolukorras.

Ootame u 350 sõna pikkusi ingliskeelseid teese ja esineja andmeid (nimi, institutsioon, e-post) 30. septembriks 2020 aadressile efa.conference@folklore.ee

Konverentsil osalemise kinnituse saadame 15. oktoobril 2020.

Korraldajad: Janika Oras, Mari Sarv, Helen Kõmmus, Andreas Kalkun, Liina Saarlo, Taive Särg
Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv, Vanemuise 42, 51003 Tartu

https://www.folklore.ee/regilaul/konverents2020/

 

*

CALL FOR PAPERS

Conference “Voice, connection and message in traditional singing“

 

Dear colleagues!

We are pleased to invite you to participate in the conference on traditional singing, which will take place in hybrid form on November 30 – December 1, 2020. It is possible to choose between traditional face-to-face sessions at the Estonian Folklore Archives of the Estonian Literary Museum, in Tartu, or online sessions.

The spread of the coronavirus has impacted all of our lives in one way or another; the situation is unpredictable and future opportunities to travel and meet are currently unknown. However, we have decided to continue the tradition of song conferences that we started in 2000. The limited human contact during the lockdown made us think about the role of singing and voice in communication. The overall theme for the conference is “Voice, connection and message in traditional singing“. We invite proposals for presentations addressing one of the following subtopics:

VOICE. The singing voice is the physical mediator of the song. The singing voice conveys information about the singers themselves and their messages, with the voice itself representing a part of the message. What information is perceived in the singing voice and how is it interpreted, for example, what is considered a masculine or feminine performance? How is voice quality related to the content of the message? What voices and timbres are considered important to achieve in traditional singing styles and what are avoided; how are they described and taught; how is their necessity explained? How do the content, form and text of the songs reflect the singer's voice and the sound of the song?

CONNECTION. The second topic of the conference is the singer’s presence in a singing situation, her/his perception of the surroundings and other people. What demonstrates a singer’s cultural competence to adapt themselves to a singing situation, to other singers and listeners? How does seeing another singer, sensing physical closeness or contact with them affect singing? How do the lyrics reflect the singer's sensory perceptions? How are the singer's dreams about the ideal singing situation and companion(s) reflected in the lyrics? When, why and what are people singing alone? What is the effect of singing in crisis situations?

MESSAGE. What kind of messages are conveyed through a traditional song? How is the poetic aspect of the song lyrics and its putative historical development related to singing? What are the messages of different singing styles from the same culture - both in a traditional context and outside the traditional context (e.g. if used in art music, literature)? How does the context affect the style of the song? What are the cultural meanings of singing and different singing styles? What messages convey the expressions or lyrics with no semantic or difficult to- understand meaning in the lyrics?

THEORY AND METHOD. The papers on more general theoretical and methodological aspects of folk song research, as well as on the creation and systematization of song corpora are welcome. In this context, we can also use the "voice" in a wider sense, for example to ask, how the digitization of archival materials affects their research and reception in society.

The topics of the conference can be interpreted in the context of the recent crisis. Presentations on singing in the emergency state created due to the pandemic and spread of the coronavirus are very welcome.

We are waiting for your abstracts of about 350 words and speaker’s data (name, institution, email) by September 30, 2020 to efa.conference@folklore.ee.

You will receive notifications of acceptance by the 15th of October 2020. The conference has no participation fee.

Organizing team: Andreas Kalkun, Helen Kõmmus, Janika Oras, Liina Saarlo, Mari Sarv, Taive Särg
Estonian Folklore Archives of the Estonian Literary Museum
Vanemuise 42, 51003 Tartu, Estonia

https://www.folklore.ee/regilaul/konverents2020/