Mission possible: Адаптации, трансформации и фундаментальные аспекты народной культуры / Mission possible: Adaptations, transformations and fundamental aspects of vernacular culture

Mission possible: Адаптации, трансформации и фундаментальные аспекты народной культуры / Mission possible: Adaptations, transformations and fundamental aspects of vernacular culture

-

Фольклор тесно связан с повседневностью и мгновенно отражает любые изменения в политической, экономической и культурной сферах. Хотя данные трансформации могут быть трудноуловимыми и менее заметными, чем те события, которые их вызывают, адаптативная стратегия фольклора является ключевой для нашего понимания того, как функционирует общество на низовом уровне организации. В докладах, представленных на данном семинаре, будут обсуждаться как недавние явления, так и фундаментальные аспекты эстонского, белорусского и мирового фольклора.

*   *   *  

Folklore is deeply embedded into everyday life and swiftly reflects any changes in social, political, economic and cultural spheres. While these transformations might be subtle and less noticeable than the particular events that stimulate them, the adaptive strategy of folklore is crucial in our understanding of how the society functions on a grassroots level. The papers presented at the seminar will discuss both recent phenomena and the fundamental aspects of Estonian, Belarusian and world folklore.

*   *   *   

Folkloor on sügavalt sisse lülitatud igapäevaellu ja kajastab kiiresti muutusi sotsiaalses, poliitilises, majanduslikus ja kultuurilises valdkonnas. Kuigi need muutused võivad olla peened ja vähem märgatavad kui konkreetsed sündmused, mis neid stimuleerivad, on folkloori adaptiivne strateegia meie ühiskonna toimimise mõistmiseks rohujuure tasandil ülioluline. Seminari ettekannetes käsitletakse nii hiljutisi nähtusi kui ka Eesti, Valgevene ja maailma folkloori põhiaspekte.

Info: Anastasiya Fiadotava (anastasiya.fiadotava[@]folklore.ee)