Töötajad

Kui töötajal on olemas kirmus.ee ja folklore.ee e-posti aadressid, saab kirju saata mõlemale aadressile.

Direktori ülesannetes

Martin Eessalu
direktori ülesannetes (0,9)

Finantstöötajad

Inge Liiv
finantsjuht (1,0)
Karl Kristofer Kurruk
finantsspetsialist (1,0)

Haldusosakond

Margus Peet
haldusjuht (1,0)
Ave Soeorg
Ave Soeorg
sekretär-infojuht (1,0)
Inga Ivanova
müügispetsialist-laohoidja (1,0)
Jürgen Alliksaar
tehnik (0,5)
Liine Adamka
vanem dokumendihaldusspetsialist (1,0)
Helle Tuvi
fondihooldaja (1,0)
Milvi Koemets
Milvi Koemets
valvur (0,95)
Rein Närska
valvur (0,45)

IT-töörühm

Ilona Kolossova
Ilona Kolossova
noorem tarkvaraarendaja (1,0)
Jüri Rui
Jüri Rui
kasutajatoe spetsialist (1,0)
Kaarel Veskis
andme-administraator (1,0)

Arhiivraamatukogu

Merike Kiipus
arhiivraamatukogu juhataja (1,0)
eesti ajakirjanduse analüütiline retrospektiivne üldine bibliograafia
Ave Pill
arhiivraamatukogu digigrupi juht (1,0)
eesti- ja võõrkeelne perioodika, vanaraamat
Ülvi Kalpus
vanemraamatukoguhoidja (1,0)
vanem eesti raamat
Dea Kruuse
vanemraamatukoguhoidja (1,0)
eesti raamat
Kristin Liba
vanemraamatukoguhoidja (1,0)
eesti- ja võõrkeelne trükis
Helle Maaslieb
Helle Maaslieb
arhiivraamatukogu projektijuht (1,0)
eesti raamat
Olga Sudajeva
vanemraamatukoguhoidja (1,0)
baltica, kaardikogu
Hanna Väli
vanemraamatukoguhoidja (1,0)
väiketrükis
Mariliis Õunapuu
vanemraamatukoguhoidja (0,2)
eesti raamat
Diana Illak
digiarhivaar (0,2)
Jaanus Tordik
Jaanus Tordik
köitja (1,0)
Tiiu Lepasepp
Tiiu Lepasepp
restauraator (1,0)
Sigrid Vooremäe
Sigrid Vooremäe
restauraator (1,0)
Kaja Marga
digiteerija (1,0)
Marje Mehine-Merilainen
raamatukoguhoidja (0,5)
eesti trükis

Arhiivraamatukogu bibliograafiaosakond

Helje Laas
vanembibliograaf (1,0)
eesti ajakirjanduse analüütiline retrospektiivne üldine bibliograafia
Ülle Tamm
vanembibliograaf (1,0)
eesti ajakirjanduse analüütiline retrospektiivne üldine bibliograafia
Kaie Oks
Vanemraamatukoguhoidja (0,8)
eesti- ja võõrkeelne trükis, artiklid

Eesti Kultuurilooline Arhiiv

EKLA juhataja (1,0)
käsikirjade, foto-ja kunstikogu
Elo Maandi-Puu
Elo Maandi-Puu
arhivaar (0,8)
fotokogu
Irma Pilt
arhivaar (1,0)
fotokogu
Mari Õunapuu
arhivaar (1,0)
käsikirjade kogu
Alar Madisson
fotograaf (1,0)
fotokogu
Joel Ilja
Joel Ilja
assistent (0,6)
digiarhivaar (1,0)
Kreutzwaldi sajand, andmebaasid, digitaalarhiivindus, käsikirjade digiteerimine
vanemarhivaar (1,0)
Eesti kirjandus 19. ja 20. sajandil, biograafika, F. R. Faehlmann, käsikirjade kogu
Ülle Kaart
assistent (0,75)
Elulookogu

EKLA kultuuriloo allikate ja kirjanduse töörühm

Marin Laak
vanemteadur (1,0)
Kirjandussuhted, digihumanitaaria; ajakiri Methis, Kreutzwaldi sajand, Kalevipoeg
vanemteadur (0,5)
eesti 20. sajandi kirjandus, biograafika, omaelulookirjutus, elulookogud, Aino Kallas
vanemteadur (1,0)
eesti kirjanduse ajalugu, nõukogude perioodi kultuurilugu, autobiograafiauuringud
vanemteadur (1,0)
Eesti läänediasporaa kultuur, akulturatsioon, omaelulookirjutus
teadur (0,1)
Eesti 20. sajandi kultuurilugu, käsikirjade ja elulookogud
vanemteadur (1,0)
eksiilkirjandus, omaelulookirjutus, Bernard Kangro, käsikirjade kogu
Aija Sakova
vanemteadur (1,0)
mälu, poeetika, omaeluloolisus; Ene Mihkelson ja Ivar Ivask
toimetaja (1,0)
eesti 20. sajandi teatrilugu, andmebaasid (ELLEN), Kaarel Ird, väljaanded
Kanni Labi
toimetaja (1,0)
Ajakiri Methis, EKMi väljaanded

Eesti Rahvaluule Arhiiv

ERA juhataja, vanemteadur (1,0)
muinasjututeooria, kaasaja jutustamistraditsioon, rahvaluule historiograafia jm.
vanemteadur (0,2)
inimese-looduse suhe rahvausundis, rahvajuttude kujunemine ja jutustamine jm.
vanemteadur (0,5)
Venemaa, sealhulgas Siberi eestlaste suuline pärimus, folkloristliku välitöö teooria
Aado Lintrop
vanemteadur (0,2)
Siberi šamanism, idapoolsete soome-ugri rahvaste usundid jm.
vanemteadur (0,2)
Arhailiste rahvaviiside tüpoloogia, pärimusmuusika tänapäeva folklooris
vanemteadur (1,0)
Muusika seos keele ja rühmaidentiteediga, Eesti etnomusikoloogia ajalugu
teadur (1,0)
rahvameditsiini kogumise ja uurimise ajalugu, folkloristika ajalugu
vanemteadur (1,0)
vanem rahvalaul ja -muusika (regilaul ja lastelaul); heliarhiivi haldaja jm.
teadur (1,0)
Kodavere ja Laiuse regilaulutraditsioon, regilaulude andmebaas
Astrid Tuisk
teadur (1,0)
tänapäeva lastepärimus, mängud, Siberi eestlaste rahvaluule
teadur (0,5)
populaarmuusika, vaimulik rahvamuusika
projektijuht (0,4)
kohapärimus; püha- ja matusepaigad
vanemarhivaar (1,0)
uurijate teenindamine; käsikirjakogu hoidja; väljaannete keeletoimetamine
Inge Annom
assistent (0,4)
muinasjutukorpuse ettevalmistamine, regilaulude andmebaas
Kärri Toomeos-Orglaan
assistent (1,0)
muinasjutt, trükiste mõju suulisele pärimusele, muinasjuttude publikatsioonid jm.
Tuuli Otsus
assistent (1,0)
tekstisisestus, skaneerimine
Olga Ivashkevitsh
Olga Ivaškevitš
digitaalarhivaar (1,0)
Digitaalarhivaar; ERA andmebaasid; uurijate teenindamine

Helistuudio

heliinsener (1,0)
heisalvestuste konserveerimine ja digitaliseerimine
Tiit Konsand
digiteerija (1,0)
heliarhiiv

Folkloristika osakond

juhtivteadur, osakonnajuhataja, Eesti-uuringute Tippkeskuse juhi ülesannetes (1,0)
loitsud ja meediumid, rahvausund, tänapäeva folkloor ja rahvaarstid
juhtivteadur (1,0)
skandinaavia saagad, muinasusund
Eda Kalmre
vanemteadur (1,0)
tänapäeva legendid, albumisalmid
vanemteadur Eesti-uuringute Tippkeskuse tegevjuhi ülesannetes (1,0)
mõistatused
vanemteadur (1,0)
rahvausund ja -jutud, tänapäeva folkloor
Anne Ostrak
Eesti- uuringute Tippkeskuse projektijuht (1,0)
Diana Kahre
multimeedia toimetaja (1,0)
Tiina Mällo
Tiina Mällo
tõlk-toimetaja (1,0)
jätkväljaannete võõrkeeletoimetaja
jätkväljaannete toimetaja (1,0)
jätkväljaannete keeletoimetaja
digiteerija-tehniline toimetaja (1,0)
muistendid
Kristina Muhu
programmeerija-statistik (0,5)