Töötajad

Kui töötajal on olemas kirmus.ee ja folklore.ee e-posti aadressid, saab kirju saata mõlemale aadressile.

Direktor

Tõnis Lukas
Tõnis Lukas
direktor (1,0)

Finantstöötajad

Inge Liiv
finantsjuht (1,0)
Margit Avarmaa
Margit Avarmaa
raamatupidaja (1,0)

Haldusosakond

Margus Peet
haldusjuht (1,0)
Ave Soeorg
Ave Soeorg
sekretär-infojuht (1,0)
Inga Ivanova
müügispetsialist-laohoidja (1,0)
Jürgen Alliksaar
tehnik (0,3)
Helle Tuvi
fondihooldaja (1,0)
Rein Närska
valvur (0,45)

IT-töörühm

Ilona Kolossova
Ilona Kolossova
noorem tarkvaraarendaja (1,0)
Jüri Rui
Jüri Rui
kasutajatoe spetsialist (1,0)

Arhiivraamatukogu

Merike Kiipus
arhiivraamatukogu juhataja (1,0)
eesti ajakirjanduse analüütiline retrospektiivne üldine bibliograafia
Ave Pill
arhiivraamatukogu digigrupi juht (1,0)
eesti- ja võõrkeelne perioodika, vanaraamat
Ülvi Kalpus
vanemraamatukoguhoidja (1,0)
vanem eesti raamat
Kristin Liba
vanemraamatukoguhoidja (1,0)
eesti- ja võõrkeelne trükis
Helle Maaslieb
Helle Maaslieb
arhiivraamatukogu projektijuht (1,0)
eesti raamat
Olga Sudajeva
vanemraamatukoguhoidja (1,0)
baltica, kaardikogu
Hanna Väli
raamatukoguhoidja (0,8)
väiketrükis
Mariliis Õunapuu
raamatukoguhoidja (0,3)
eesti raamat
Jaanus Tordik
Jaanus Tordik
köitja-restauraator (1,0)
Tiiu Lepasepp
Tiiu Lepasepp
restauraator (1,0)
Kaja Marga
digiteerija (1,0)
Marje Mehine-Merilainen
raamatukoguhoidja (0,7)
eesti trükis

Arhiivraamatukogu bibliograafiaosakond

Kaie Oks
Vanemraamatukoguhoidja (0,8)
eesti- ja võõrkeelne trükis (baltica ja memoriaalkogud), artiklid
Ülle Tamm
raamatukoguhoidja (1,0)
eesti ajakirjanduse analüütiline retrospektiivne üldine bibliograafia

Eesti Kultuurilooline Arhiiv

vanemarhivaar (1,0)
käsikirjade, foto-ja kunstikogu
Irma Pilt
arhivaar (1,0)
fotokogu
Mari Õunapuu
arhivaar (1,0)
käsikirjade kogu
Alar Madisson
fotograaf (1,0)
fotokogu
digiarhivaar (1,0)
Kreutzwaldi sajand, andmebaasid, digitaalarhiivindus, käsikirjade digiteerimine
vanemarhivaar (1,0)
Eesti kirjandus 19. ja 20. sajandil, biograafika, F. R. Faehlmann, käsikirjade kogu
Ülle Kaart
assistent (1,0)
Elulookogu

EKLA kultuuriloo allikate ja kirjanduse töörühm

erakorraline vanemteadur (0,25)
Marin Laak
vanemteadur (1,0)
Kirjandussuhted, digihumanitaaria; ajakiri Methis, Kreutzwaldi sajand, Kalevipoeg
vanemteadur (1,0), EKLA juhataja kt
eesti kirjanduse ajalugu, nõukogude perioodi kultuurilugu, autobiograafiauuringud
vanemteadur (1,0)
Eesti läänediasporaa kultuur, akulturatsioon, omaelulookirjutus
vanemteadur (1,0)
eksiilkirjandus, omaelulookirjutus, Bernard Kangro, käsikirjade kogu
toimetaja (1,0)
eesti 20. sajandi teatrilugu, andmebaasid (ELLEN), Kaarel Ird, väljaanded
Kanni Labi
toimetaja (1,0)
Ajakiri Methis, EKMi väljaanded

Eesti Rahvaluule Arhiiv

ERA juhataja, vanemteadur (1,0)
muinasjututeooria, kaasaja jutustamistraditsioon, rahvaluule historiograafia jm.
Kaarel Veskis
erakorraline nooremteadur (0,8)
vanemteadur (0,2)
inimese-looduse suhe rahvausundis, rahvajuttude kujunemine ja jutustamine jm.
vanemteadur (0,5)
Venemaa, sealhulgas Siberi eestlaste suuline pärimus, folkloristliku välitöö teooria
Aado Lintrop
vanemteadur (0,5)
Siberi šamanism, idapoolsete soome-ugri rahvaste usundid jm.
vanemteadur (0,2)
Arhailiste rahvaviiside tüpoloogia, pärimusmuusika tänapäeva folklooris
vanemteadur (1,0)
Muusika seos keele ja rühmaidentiteediga, Eesti etnomusikoloogia ajalugu
teadur (1,0)
rahvameditsiini kogumise ja uurimise ajalugu, folkloristika ajalugu
vanemteadur (1,0)
vanem rahvalaul ja -muusika (regilaul ja lastelaul); heliarhiivi haldaja jm.
teadur (1,0)
Kodavere ja Laiuse regilaulutraditsioon, regilaulude andmebaas
Astrid Tuisk
teadur (1,0)
tänapäeva lastepärimus, mängud, Siberi eestlaste rahvaluule
teadur (1,0)
populaarmuusika, vaimulik rahvamuusika
projektijuht (0,4)
kohapärimus; püha- ja matusepaigad
vanemarhivaar (1,0)
uurijate teenindamine; käsikirjakogu hoidja; väljaannete keeletoimetamine
Kärri Toomeos-Orglaan
assistent (1,0)
muinasjutt, trükiste mõju suulisele pärimusele, muinasjuttude publikatsioonid jm.
Tuuli Otsus
assistent (1,0)
tekstisisestus, skaneerimine
Olga Ivashkevitsh
Olga Ivaškevitš
digitaalarhivaar (1,0)
Digitaalarhivaar; ERA andmebaasid; uurijate teenindamine

Helistuudio

heliinsener (1,0)
helisalvestuste konserveerimine ja digitaliseerimine
Tiit Konsand
digiteerija (1,0)
heliarhiiv

Folkloristika osakond

Eda Kalmre
vanemteadur (1,0)
tänapäeva legendid, albumisalmid
juhtivteadur, osakonnajuhataja, Eesti-uuringute Tippkeskuse juhi ülesannetes (1,0)
loitsud ja meediumid, rahvausund, tänapäeva folkloor ja rahvaarstid
juhtivteadur (1,0)
skandinaavia saagad, muinasusund
vanemteadur Eesti-uuringute Tippkeskuse tegevjuhi ülesannetes (1,0)
folkloori lühivormid, koolipärimus, spordifolkloor
vanemteadur (1,0)
rahvausund ja -jutud, tänapäeva folkloor
Anne Ostrak
Eesti- uuringute Tippkeskuse projektijuht (1,0)
Diana Kahre
multimeedia toimetaja (1,0)
Tiina Mällo
Tiina Mällo
tõlk-toimetaja (1,0)
jätkväljaannete võõrkeeletoimetaja
jätkväljaannete toimetaja (1,0)
jätkväljaannete keeletoimetaja
digiteerija-tehniline toimetaja (1,0)
muistendid