Üritused ja näitused

Eesti Kirjandusmuuseum

Eesti Kirjandusmuuseum (EKM) on Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav riigi teadus- ja arendusasutus, mis täidab ühtlasi rahvusteaduste keskarhiivi ning arhiivraamatukogu ülesandeid.

Eesti Kirjandusmuuseum asutati 1940. aastal varem Eesti Rahva Muuseumi (1909) koosseisu kuulunud Arhiivraamatukogu (1909) ja Eesti Bibliograafia Asutise, Eesti Rahvaluule Arhiivi (1927) ja Eesti Kultuuriloolise Arhiivi (1929) põhjal. Aastal 2000 liitusid EKM-ga Eesti Keele Instituudi folkloristika ja etnomusikoloogia osakonnad.

EKM-i arhiivid koguvad, säilitavad ja teevad avalikult kättesaadavaks rahvuslikku kultuuripärandit. Arhiivraamatukogu,  Eesti Rahvaluule Arhiivi ja Eesti Kultuuriloolise Arhiivi ajaloolised kogud ning andmebaasid moodustavad tervikliku ja unikaalse osa rahvusteavikust ning rahvaluule ja kultuuriloo teaduskollektsioonidest.

Eesti Kirjandusmuuseumi kui teadus- ja arendusasutuse põhieesmärk on rahvusliku identiteedi püsimiseks ja rahvuskultuuri arenguks oluliste kultuurilooliste allikmaterjalide säilitamine, teaduslik uurimine ja avalikkusele kättesaadavaks tegemine. Eesmärk realiseeritakse põhitegevuste kaudu.

Eesti Kirjandusmuuseumi põhitegevusteks on:

  1. Eesti kesksete rahvusteavikute, kultuurilooliste ja rahvaluulekogude ning vaimse kultuuripärandi säilitamine, kogude arendamine vastavalt arhiivide väljakujunenud tavadele.
  2. Rahvuskultuuri alaste alus- ja rakendusuuringute teostamine.
  3. Rahvusliku kultuuripärandi fundamentaalväljaannete ja teaduslike uurimistulemuste avaldamine trükis ning elektroonilises meedias.
  4. Osalemine Eesti ja Euroopa Liidu kultuuripoliitika kujundamises rahvusvaheliste kultuuri- ja teadusorganisatsioonide kaudu.
  5. Koostöö arendamine Eesti ja teiste riikide mälu-, kultuuri-, teadus- ja arendusasutustega.

Arhiivide uurimissaalide, andmebaaside ja elektroonilise meedia vahendusel osutab Eesti Kirjandusmuuseum üldkättesaadavaid avalikke teenuseid.

Oluline teave

Muhu rahvamuusikat, laulumänge ja tantse (Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 9)


Hind: 12€
Toote juurde

Elutöö ühe ööga. Soome kuunari Gullkrona meeskonna päästmine Hiiumaa rannikul 1941


Hind: 8€
Toote juurde

Litteraria 27. Marie Underi päevikud 1922–1957


Hind: 7€
Toote juurde

Iiu Leiger. Emasde Söruotsa murragus loodud muisdendide sari Iiuma vägimihesd Leigrisd (2. trükk)


Hind: 12€
Toote juurde

Eesti Kirjandusmuuseumi kalender 2015-2016

Eesti Kultuuriloolise Arhiivi fotokogu. Kirjanike juubeleid 2015-2016
Hind: 10€
Toote juurde