Üritused ja näitused

Eesti Kirjandusmuuseum

Eesti Kirjandusmuuseum (EKM) on Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav riigi teadus- ja arendusasutus, mis täidab ühtlasi rahvusteaduste keskarhiivi ning arhiivraamatukogu ülesandeid.

Eesti Kirjandusmuuseum asutati 1940. aastal varem Eesti Rahva Muuseumi (1909) koosseisu kuulunud Arhiivraamatukogu (1909) ja Eesti Bibliograafia Asutise, Eesti Rahvaluule Arhiivi (1927) ja Eesti Kultuuriloolise Arhiivi (1929) põhjal. Aastal 2000 liitusid EKM-ga Eesti Keele Instituudi folkloristika ja etnomusikoloogia osakonnad.

EKM-i arhiivid koguvad, säilitavad ja teevad avalikult kättesaadavaks rahvuslikku kultuuripärandit. Arhiivraamatukogu,  Eesti Rahvaluule Arhiivi ja Eesti Kultuuriloolise Arhiivi ajaloolised kogud ning andmebaasid moodustavad tervikliku ja unikaalse osa rahvusteavikust ning rahvaluule ja kultuuriloo teaduskollektsioonidest.

Eesti Kirjandusmuuseumi kui teadus- ja arendusasutuse põhieesmärk on rahvusliku identiteedi püsimiseks ja rahvuskultuuri arenguks oluliste kultuurilooliste allikmaterjalide säilitamine, teaduslik uurimine ja avalikkusele kättesaadavaks tegemine. Eesmärk realiseeritakse põhitegevuste kaudu.

Eesti Kirjandusmuuseumi põhitegevusteks on:

  1. Eesti kesksete rahvusteavikute, kultuurilooliste ja rahvaluulekogude ning vaimse kultuuripärandi säilitamine, kogude arendamine vastavalt arhiivide väljakujunenud tavadele.
  2. Rahvuskultuuri alaste alus- ja rakendusuuringute teostamine.
  3. Rahvusliku kultuuripärandi fundamentaalväljaannete ja teaduslike uurimistulemuste avaldamine trükis ning elektroonilises meedias.
  4. Osalemine Eesti ja Euroopa Liidu kultuuripoliitika kujundamises rahvusvaheliste kultuuri- ja teadusorganisatsioonide kaudu.
  5. Koostöö arendamine Eesti ja teiste riikide mälu-, kultuuri-, teadus- ja arendusasutustega.

Arhiivide uurimissaalide, andmebaaside ja elektroonilise meedia vahendusel osutab Eesti Kirjandusmuuseum üldkättesaadavaid avalikke teenuseid.

In memoriam Vello Paatsi

Kandle-Jussi ehk Johannes Rosenstrauchi muusikapärand


Hind: 19€
Toote juurde

Ussi naine.

Muinasjutte soovide täitumisest
Hind: 8€
Toote juurde

Seto laul eesti folkloristika ajaloos.

Lisandusi representatsiooniloole (Eesti Rahvaluule Arhiivi toimetused 33) Andreas Kalkun
Hind: 12€
Toote juurde

„Roosi Siberi lood“

(„Eesti asundused“ 7; koostanud Anu Korb).
Hind: 12€
Toote juurde

Muhu rahvamuusikat, laulumänge ja tantse

(Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist 9)
Hind: 12€
Toote juurde