Eesti-uuringute Tippkeskuse lõppkonverents "Dialoogid Eestiga"

Eesti-uuringute Tippkeskuse lõppkonverents "Dialoogid Eestiga"

-

Lisa üritus kalendrisse 2023-02-15 10:00:00 2023-02-16 18:00:00 Eesti-uuringute Tippkeskuse lõppkonverents "Dialoogid Eestiga" 15. ja 16. veebruaril 2023 toimub Tartus Eesti Kirjandusmuuseumis (Vanemuise 42, Tartu) Eesti-uuringute Tippkeskuse lõppkonverents "Dialoogid Eestiga" Eesti-uuringute Tippkeskus - Eesti Kirjandusmuuseumi juures töötav teadusühendus, mis tegeleb Eesti etniliste rühmade keele- ja kultuurinähtuste erialadevaheliste uuringutega - on tegutsenud alates 2015. aastast ja lõpetab oma töö 1. märtsil 2023. Konverentsi eesmärk on teha kokkuvõtteid ja esitada konsortsiumi kõige silmapaistvamad tulemused ja paljutõotavad suunad edasisteks uuringuteks. Tippkeskus koondab üle 100 teadustöötaja ja doktorandi Eesti Keele Instituudist, Eesti Kirjandusmuuseumist, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiast, Tallinna Ülikoolist, Tallinna Tehnikaülikoolist ning Tartu Ülikoolist. Assotsioneerunud üksikuurijad ja töörühmad esindavad Euroopa innovaatilisi uurimisrühmasid, mis muudab tippkeskuse töö Eestile keskendunudks ja samas rahvusvaheliseks. Seitsme aasta jooksul on olnud põhirõhk 12 valdkondadeülesel uurimissuunal: ajalooliste väljendus- ja kultuuripraktikate uuringud; biograafika; digitaalhumanitaaria ja keeletehnoloogia; eetika, keele- ja vaimufilosoofia; kirjakultuur ja kirjandusuuringud; korpuspõhised keele-, kirjanduse ja folklooriuuringud; kõne- ja muusikauuringud; migratsiooni- ja diasporaauuringud; narratiiviuuringud; nüüdiskultuuri (sh. meedia) uuringud; soouuringud ning usundi- ja müüdiuuringud.   Kava:  15. VEEBRUAR 9.15 Avamine, Eesti Kirjandusmuuseumi direktori Piret Voolaiu tervitus Tervitussõnad Mare Kõiva, Anne Ostrak, Piret Voolaid, Liisi Laineste: Eesti-uuringute Tippkeskuse seitse tegevusaastat 9:30-10:30 Plenaarloeng Maciej Janicki (Helsingi Ülikool) 10:30–11:00 Kohvipaus 11:00–11:45 Narratiiviuuringute töörühm Eda Kalmre (Eesti Kirjandusmuuseum) Kokkuvõtvalt uurimisrühma tööst Anneli Mihkelev (Tallinna Ülikool) Kirjanduslikud dialoogid Eestiga Mare Kalda (Eesti Kirjandusmuuseum) Üheksakümmend jututüüpi. Aardenarratiivide kaug- ja lähilugemine 11:45–12:30 Soouuringute töörühm Andreas Kalkun (Eesti Kirjandusmuuseum) Sakste pahe? Linnanõunik Georg von Rehekampffi juhtum Raili Marling (Tartu Ülikool), Eve Annuk (Eesti Kirjandusmuuseum) Sooline perspektiiv eesti kultuuri uurimisel: kokkuvõte tööst Eesti-uuringute tippkeskuse raames 12:30–13:15 Nüüdiskultuuri (sh meedia)uuringute töörühm Diskussant: Saša Babić (ZRC SAZU) Andrus Tins, Reet Hiiemäe (Eesti Kirjandusmuuseum) Research of technology folklore: discoveries, potentials and challenges Anastasiya Fiadotava (Eesti Kirjandusmuuseum, Jagiełło ülikool), Liisi Laineste (Eesti Kirjandusmuuseum) Heroes and villains in memes on the 2022 Russian invasion of Ukraine Wladyslaw Chlopicki (Jagiełło ülikool) From colloquial metaphors to public outrage: a recipe on how to get Poles going 13:15–14:00 Lõunapaus 14:00-14:45 Eetika, keele- ja vaimufilosoofia töörühm Bruno Mölder (Tartu Ülikool) Teise isiku vaatepunkt ja rahvapsühholoogia Margit Sutrop (Tartu Ülikool) Millest sõltub usaldus teaduse vastu? Filosoofiliselt. Heidy Meriste (Tartu Ülikool) Süü ja häbi vaheline dünaamika Jaan Krossi loomingus 14:45-15:30 Kirjakultuuri ja kirjandusuuringute töörühm Sven Vabar (Tartu Ülikool) EWODiga läbipaistvusühiskonna vastu Liina Lukas, Tiina-Erika Friedenthal (Tartu Ülikool) Balti kirjakultuuri ajaloo metodoloogilisi küsimusi Saara Lotta Linno (Tartu Ülikool) – Segakeelsest poeetikast Eesti nüüdisluule näitel 15:30–16:15 Biograafika töörühm Maarja Hollo (Eesti Kirjandusmuuseum) – Nostalgia Kurt Eiskopi kirjades Edith Eiskopile aastaist 1940–1941 Tiina-Ann Kirss Anu Raudsepp (Eesti Kirjandusmuuseum, Tartu Ülikool) – Kirjanduse tähtsus vaimses vastupanus eestlaste vangilaagrite kirjades stalinismi ajal 17:00 Avavastuvõtt EKM-i suures saalis 16. VEEBRUAR 9:00–9:45 Ajalooliste väljendus- ja kultuuripraktikate uuringute töörühm Katre Kikas (Eesti Kirjandusmuuseum) Jaan Saalvergi elulood: enesemadaldusest avaliku elu tegelaseks Ave Goršič (Eesti Kirjandusmuuseum) Kogujate korjamine – rahvaluulearhiivi kaastöölised kontekstis Žanna Pärtlas (Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia) Seto etnogeneesist etnomuusikaloogia andmete alusel 9:45–10:30 Usundi- ja müüdiuuringute töörühm Mare Kõiva (Eesti Kirjandusmuuseum) Haldjad: Revisited Tõnno Jonuks (Eesti Kirjandusmuuseum) Pärimuslikud pühapaigad keset religiooni, rahvusluse ja turismi arenguid Atko Remmel (Tartu Ülikool) „Minu kirik on mets“ Roomet Jakapi (Tartu Ülikool) Usu rahvalikkus ja filosoofia elitaarsus 10:30–11:00 Kohvipaus 11:00–11:45 Digitaalhumanitaaria ja keeletehnoloogia töörühm Mark Fishel (Tartu Ülikool), Tanel Alumäe, Einar Meister (Tallinna tehnikaülikool) Keeletehnoloogia arendus Liina Lindström (Tartu Ülikool) Korpuspõhine eesti murrete uurimine: võimalusi ja tulemusi Mari Sarv (Eesti Kirjandusmuuseum) 11:45–12:30 Korpuspõhiste keele-, kirjanduse ja folklooriuuringute töörühm Kadri Vider, Neeme Kahusk, Mari Sarv, Marin Laak (Eesti Kirjandusmuuseum, Tartu Ülikool) Korpuslingvistika ja kultuuriloolised kirjavahetused: korpuse loomise probleeme Külli Prillop, Külli Habicht, Tiit Hennoste, Helle Metslang (Tartu Ülikool) Korpuspragmaatilisest keeleuurimisest „Pragmaatika“ korpuse abil Heiki-Jaan Kaalep (Tartu Ülikool) Kuidas hinnata korpuse sobivust? 12:30–13:30 Lõunapaus 13:30–14:15 Kõne ja muusika uuringute töörühm Eerik Jõks, Marju Raju (Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia) Eesti keel ja muusika kognitiivse muusikateaduse huvikeskmes Allan Vurma, Tuuri Dede, Veeda Kala, Einar Meister, Lya Meister, Marju Raju, Jaan Ross (Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Tallinna Tehnikaülikool) Vokaalide ja klusiilide intensiivsussuhted laulmisel teksti arusaadavuse mõjutajana Anu Schaper (Freiburgi Ülikool) Johann Valentin Meder (1649–1719) ehk kuidas uurida muusikat, mida pole (eriti) säilinud Brigitta Davidjants (Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia) Postsovetlike fännikogukondade narratiivid Eesti Depeche Mode’i fännklubi näitel 14:15–15:00 Migratsiooni- ja diasporaa-uuringute töörühm Diskussant: Anu Korb (Eesti Kirjandusmuuseum) Aivar Jürgenson (Eesti Rahva Muuseum) Kaukaasiasse väljarändamise retseptsioon eesti ajakirjanduses 19. sajandi lõpukümnendeil ja 20. sajandi algul Marin Laak (Eesti Kirjandusmuuseum) Marie Underi ja Ivar Ivaski kirjavahetuse teemaanalüüsi poole Triinu Ojamaa (Eesti Kirjandusmuuseum) Ülevaade pilootuurimusest Norra eestlaste kultuurliliste hoiakute ja elustiili kohta 15:00–16:00 Esitlused 16:00–17:00 Kohv ja kook   Sündmuse kodulehekülg: https://folklore.ee/CEES/2023/finaal/ Konverentsil osalemine on tasuta. Konverentsi toimumist toetab Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus TK 145), samuti Eesti Kirjandusmuuseumi uurimisprojekt "Folkloori narratiivsed ja uskumuslikud aspektid". Korraldajad: Mare Kõiva, mare@folklore.ee Anne Ostrak, anne.ostrak@folklore.ee Piret Voolaid, piret@folklore.ee - Eesti Kirjandusmuuseum noreply@kirmus.ee Europe/Tallinn public

15. ja 16. veebruaril 2023 toimub Tartus Eesti Kirjandusmuuseumis (Vanemuise 42, Tartu) Eesti-uuringute Tippkeskuse lõppkonverents "Dialoogid Eestiga"

Eesti-uuringute Tippkeskus - Eesti Kirjandusmuuseumi juures töötav teadusühendus, mis tegeleb Eesti etniliste rühmade keele- ja kultuurinähtuste erialadevaheliste uuringutega - on tegutsenud alates 2015. aastast ja lõpetab oma töö 1. märtsil 2023. Konverentsi eesmärk on teha kokkuvõtteid ja esitada konsortsiumi kõige silmapaistvamad tulemused ja paljutõotavad suunad edasisteks uuringuteks.


Tippkeskus koondab üle 100 teadustöötaja ja doktorandi Eesti Keele Instituudist, Eesti Kirjandusmuuseumist, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiast, Tallinna Ülikoolist, Tallinna Tehnikaülikoolist ning Tartu Ülikoolist. Assotsioneerunud üksikuurijad ja töörühmad esindavad Euroopa innovaatilisi uurimisrühmasid, mis muudab tippkeskuse töö Eestile keskendunudks ja samas rahvusvaheliseks.

Seitsme aasta jooksul on olnud põhirõhk 12 valdkondadeülesel uurimissuunal: ajalooliste väljendus- ja kultuuripraktikate uuringud; biograafika; digitaalhumanitaaria ja keeletehnoloogia; eetika, keele- ja vaimufilosoofia; kirjakultuur ja kirjandusuuringud; korpuspõhised keele-, kirjanduse ja folklooriuuringud; kõne- ja muusikauuringud; migratsiooni- ja diasporaauuringud; narratiiviuuringud; nüüdiskultuuri (sh. meedia) uuringud; soouuringud ning usundi- ja müüdiuuringud.

 

Kava: 

15. VEEBRUAR

9.15 Avamine, Eesti Kirjandusmuuseumi direktori Piret Voolaiu tervitus
Tervitussõnad Mare Kõiva, Anne Ostrak, Piret Voolaid, Liisi Laineste: Eesti-uuringute Tippkeskuse seitse tegevusaastat

9:30-10:30 Plenaarloeng
Maciej Janicki (Helsingi Ülikool)

10:30–11:00 Kohvipaus

11:00–11:45 Narratiiviuuringute töörühm
Eda Kalmre (Eesti Kirjandusmuuseum) Kokkuvõtvalt uurimisrühma tööst
Anneli Mihkelev (Tallinna Ülikool) Kirjanduslikud dialoogid Eestiga
Mare Kalda (Eesti Kirjandusmuuseum) Üheksakümmend jututüüpi. Aardenarratiivide kaug- ja lähilugemine

11:45–12:30 Soouuringute töörühm
Andreas Kalkun (Eesti Kirjandusmuuseum) Sakste pahe? Linnanõunik Georg von Rehekampffi juhtum
Raili Marling (Tartu Ülikool), Eve Annuk (Eesti Kirjandusmuuseum) Sooline perspektiiv eesti kultuuri uurimisel: kokkuvõte tööst Eesti-uuringute tippkeskuse raames

12:30–13:15 Nüüdiskultuuri (sh meedia)uuringute töörühm
Diskussant: Saša Babić (ZRC SAZU)
Andrus Tins, Reet Hiiemäe (Eesti Kirjandusmuuseum) Research of technology folklore: discoveries, potentials and challenges
Anastasiya Fiadotava (Eesti Kirjandusmuuseum, Jagiełło ülikool), Liisi Laineste (Eesti Kirjandusmuuseum) Heroes and villains in memes on the 2022 Russian invasion of Ukraine
Wladyslaw Chlopicki (Jagiełło ülikool) From colloquial metaphors to public outrage: a recipe on how to get Poles going

13:15–14:00 Lõunapaus

14:00-14:45 Eetika, keele- ja vaimufilosoofia töörühm
Bruno Mölder (Tartu Ülikool) Teise isiku vaatepunkt ja rahvapsühholoogia
Margit Sutrop (Tartu Ülikool) Millest sõltub usaldus teaduse vastu? Filosoofiliselt.
Heidy Meriste (Tartu Ülikool) Süü ja häbi vaheline dünaamika Jaan Krossi loomingus

14:45-15:30 Kirjakultuuri ja kirjandusuuringute töörühm
Sven Vabar (Tartu Ülikool) EWODiga läbipaistvusühiskonna vastu
Liina Lukas, Tiina-Erika Friedenthal (Tartu Ülikool) Balti kirjakultuuri ajaloo metodoloogilisi küsimusi
Saara Lotta Linno (Tartu Ülikool) – Segakeelsest poeetikast Eesti nüüdisluule näitel

15:30–16:15 Biograafika töörühm
Maarja Hollo (Eesti Kirjandusmuuseum) – Nostalgia Kurt Eiskopi kirjades Edith Eiskopile aastaist 1940–1941
Tiina-Ann Kirss
Anu Raudsepp (Eesti Kirjandusmuuseum, Tartu Ülikool) – Kirjanduse tähtsus vaimses vastupanus eestlaste vangilaagrite kirjades stalinismi ajal

17:00 Avavastuvõtt EKM-i suures saalis

16. VEEBRUAR

9:00–9:45 Ajalooliste väljendus- ja kultuuripraktikate uuringute töörühm
Katre Kikas (Eesti Kirjandusmuuseum) Jaan Saalvergi elulood: enesemadaldusest avaliku elu tegelaseks
Ave Goršič (Eesti Kirjandusmuuseum) Kogujate korjamine – rahvaluulearhiivi kaastöölised kontekstis
Žanna Pärtlas (Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia) Seto etnogeneesist etnomuusikaloogia andmete alusel

9:45–10:30 Usundi- ja müüdiuuringute töörühm
Mare Kõiva (Eesti Kirjandusmuuseum) Haldjad: Revisited
Tõnno Jonuks (Eesti Kirjandusmuuseum) Pärimuslikud pühapaigad keset religiooni, rahvusluse ja turismi arenguid
Atko Remmel (Tartu Ülikool) „Minu kirik on mets“
Roomet Jakapi (Tartu Ülikool) Usu rahvalikkus ja filosoofia elitaarsus

10:30–11:00 Kohvipaus

11:00–11:45 Digitaalhumanitaaria ja keeletehnoloogia töörühm
Mark Fishel (Tartu Ülikool), Tanel Alumäe, Einar Meister (Tallinna tehnikaülikool) Keeletehnoloogia arendus
Liina Lindström (Tartu Ülikool) Korpuspõhine eesti murrete uurimine: võimalusi ja tulemusi
Mari Sarv (Eesti Kirjandusmuuseum)

11:45–12:30 Korpuspõhiste keele-, kirjanduse ja folklooriuuringute töörühm
Kadri Vider, Neeme Kahusk, Mari Sarv, Marin Laak (Eesti Kirjandusmuuseum, Tartu Ülikool) Korpuslingvistika ja kultuuriloolised kirjavahetused: korpuse loomise probleeme
Külli Prillop, Külli Habicht, Tiit Hennoste, Helle Metslang (Tartu Ülikool) Korpuspragmaatilisest keeleuurimisest „Pragmaatika“ korpuse abil

Heiki-Jaan Kaalep (Tartu Ülikool) Kuidas hinnata korpuse sobivust?

12:30–13:30 Lõunapaus

13:30–14:15 Kõne ja muusika uuringute töörühm
Eerik Jõks, Marju Raju (Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia) Eesti keel ja muusika kognitiivse muusikateaduse huvikeskmes
Allan Vurma, Tuuri Dede, Veeda Kala, Einar Meister, Lya Meister, Marju Raju, Jaan Ross
(Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Tallinna Tehnikaülikool) Vokaalide ja klusiilide intensiivsussuhted laulmisel teksti arusaadavuse mõjutajana
Anu Schaper (Freiburgi Ülikool) Johann Valentin Meder (1649–1719) ehk kuidas uurida muusikat, mida pole (eriti) säilinud
Brigitta Davidjants (Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia) Postsovetlike fännikogukondade narratiivid Eesti Depeche Mode’i fännklubi näitel

14:15–15:00 Migratsiooni- ja diasporaa-uuringute töörühm
Diskussant: Anu Korb (Eesti Kirjandusmuuseum)
Aivar Jürgenson (Eesti Rahva Muuseum) Kaukaasiasse väljarändamise retseptsioon eesti ajakirjanduses 19. sajandi lõpukümnendeil ja 20. sajandi algul
Marin Laak (Eesti Kirjandusmuuseum) Marie Underi ja Ivar Ivaski kirjavahetuse teemaanalüüsi poole
Triinu Ojamaa (Eesti Kirjandusmuuseum) Ülevaade pilootuurimusest Norra eestlaste kultuurliliste hoiakute ja elustiili kohta

15:00–16:00 Esitlused

16:00–17:00 Kohv ja kook

 

Sündmuse kodulehekülg: https://folklore.ee/CEES/2023/finaal/

Konverentsil osalemine on tasuta. Konverentsi toimumist toetab Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus TK 145), samuti Eesti Kirjandusmuuseumi uurimisprojekt "Folkloori narratiivsed ja uskumuslikud aspektid".

Korraldajad:
Mare Kõiva, mare@folklore.ee
Anne Ostrak, anne.ostrak@folklore.ee
Piret Voolaid, piret@folklore.ee