Eesti-uuringute Tippkeskuse lõppkonverents "Dialoogid Eestiga"

-

Add to Calendar Disabled

15. ja 16. veebruaril 2023 toimub Tartus Eesti Kirjandusmuuseumis (Vanemuise 42, Tartu) Eesti-uuringute Tippkeskuse lõppkonverents "Dialoogid Eestiga"Eesti-uuringute Tippkeskus - Eesti Kirjandusmuuseumi juures töötav teadusühendus, mis tegeleb Eesti etniliste rühmade keele- ja kultuurinähtuste erialadevaheliste uuringutega - on tegutsenud alates 2015. aastast ja lõpetab oma töö 1. märtsil 2023. Konverentsi eesmärk on teha kokkuvõtteid ja esitada konsortsiumi kõige silmapaistvamad tulemused ja paljutõotavad suunad edasisteks uuringuteks.

 


Tippkeskus koondab üle 100 teadustöötaja ja doktorandi Eesti Keele Instituudist, Eesti Kirjandusmuuseumist, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiast, Tallinna Ülikoolist, Tallinna Tehnikaülikoolist ning Tartu Ülikoolist. Assotsioneerunud üksikuurijad ja töörühmad esindavad Euroopa innovaatilisi uurimisrühmasid, mis muudab tippkeskuse töö Eestile keskendunudks ja samas rahvusvaheliseks.Seitsme aasta jooksul on olnud põhirõhk 12 valdkondadeülesel uurimissuunal: ajalooliste väljendus- ja kultuuripraktikate uuringud; biograafika; digitaalhumanitaaria ja keeletehnoloogia; eetika, keele- ja vaimufilosoofia; kirjakultuur ja kirjandusuuringud; korpuspõhised keele-, kirjanduse ja folklooriuuringud; kõne- ja muusikauuringud; migratsiooni- ja diasporaauuringud; narratiiviuuringud; nüüdiskultuuri (sh. meedia) uuringud; soouuringud ning usundi- ja müüdiuuringud.

 

KAVA:

 

 

15. VEEBRUAR

 

 

9:00 Avamine, haridus- ja teadusministri Tõnis Lukase ja Eesti Kirjandusmuuseumi direktori Piret Voolaiu tervitused

Tervitussõnad, Mare Kõiva, Anne Ostrak, Piret Voolaid, Liisi Laineste: Eesti-uuringute Tippkeskuse seitse tegevusaastat


9:30–10:30 PLENAARLOENG Text similarity computation in large
collections of Finnic oral folk poetry
Maciej Janicki


10:30–11:00 Kohvipaus


11:00–11:45 Narratiiviuuringute töörühm

Eda Kalmre
Kokkuvõtvalt uurimisrühma tööst

Anneli Mihkelev
Kirjanduslikud dialoogid Eestiga

Mare Kalda
Üheksakümmend jututüüpi. Aardenarratiivide kaug- ja lähilugemine

11:45–12:30 Soouuringute töörühm

Andreas Kalkun
Sakste pahe? Linnanõunik Georg von Rehekampffi juhtum

Raili Marling, Eve Annuk
Sooline perspektiiv eesti kultuuri uurimisel: kokkuvõte tööst Eestiuuringute Tippkeskuse raames


12:30–13:15 Nüüdiskultuuri (sh meedia)uuringute töörühm

Diskussant: Saša Babić

Andrus Tins, Reet Hiiemäe
Research of technology folklore: discoveries, potentials and
challenges

Anastasiya Fiadotava, Liisi Laineste
Heroes and villains in memes on the 2022 Russian invasion of Ukraine

Władysław Chłopicki
From colloquial metaphors to public outrage: a recipe on how to get
Poles going


13:15–14:00 Lõunapaus


14:00–14:45 Eetika, keele- ja vaimufilosoofia töörühm

Bruno Mölder
Teise isiku vaatepunkt ja rahvapsühholoogia

Margit Sutrop
Millest sõltub usaldus teaduse vastu? Filosoofiliselt

Heidy Meriste
Süü ja häbi vaheline dünaamika Jaan Krossi loomingus


14:45–15:30 Kirjakultuuri ja kirjandusuuringute töörühm

Sven Vabar
EWODiga läbipaistvusühiskonna vastu

Liina Lukas, Tiina-Erika Friedenthal
Balti kirjakultuuri ajaloo metodoloogilisi küsimusi

Saara Lotta Linno
Segakeelsest poeetikast Eesti nüüdisluule näitel


15:30–16:15 Biograafika töörühm

Maarja Hollo
Nostalgia Kurt Eiskopi kirjades Edith Eiskopile aastaist 1940–1941

Tiina-Ann Kirss
Sõnumid põgeniketeekonnalt: Armin ja Liidia Tuulse kirjavahetus
Rootsis sügisel 1944

Anu Raudsepp
Kirjanduse tähtsus vaimses vastupanus eestlaste vangilaagrite
kirjades stalinismi ajal


17:00 Avavastuvõtt Eesti Kirjandusmuuseumi suures saalis

 

 

16. VEEBRUAR

 

 

9:00–9:45 Ajalooliste väljendus- ja kultuuripraktikate uuringute töörühm

Katre Kikas
Jaan Saalvergi elulood: enesemadaldusest avaliku elu tegelaseks

Ave Goršič
Kogujate korjamine – rahvaluulearhiivi kaastöölised kontekstis

Žanna Pärtlas
Seto etnogeneesist etnomusikoloogia andmete alusel


9:45–10:30 Usundi- ja müüdiuuringute töörühm

Tõnno Jonuks
Pärimuslikud pühapaigad keset religiooni, rahvusluse ja turismi arenguid

Atko Remmel
“Minu kirik on mets”

Roomet Jakapi
Usu rahvalikkus ja filosoofia elitaarsus

Mare Kõiva
Haldjad: Revisited


10:30–11:00 Kohvipaus


11:00–11:45 Digitaalhumanitaaria ja keeletehnoloogia töörühm

Mark Fishel, Tanel Alumäe, Einar Meister
Keeletehnoloogia arendus

Liina Lindström
Korpuspõhine eesti murrete uurimine: võimalusi ja tulemusi

Mari Sarv
Stereotüüpsed üksused regilaulus: arvutuslik vaade


11:45–12:30 Korpuspõhiste keele-, kirjanduse ja folklooriuuringute
töörühm

Kadri Vider, Neeme Kahusk, Mari Sarv, Marin Laak
Korpuslingvistika ja kultuuriloolised kirjavahetused: korpuse loomise
probleeme

Külli Prillop, Külli Habicht, Tiit Hennoste, Helle Metslang
Korpuspragmaatilisest keeleuurimisest “Pragmaatika” korpuse abil

Heiki-Jaan Kaalep
Kuidas hinnata korpuse sobivust?


12:30–13:30 Lõunapaus


13:30–14:15 Kõne ja muusika uuringute töörühm

Eerik Jõks, Marju Raju
Eesti keel ja muusika kognitiivse muusikateaduse huvikeskmes

Allan Vurma, Tuuri Dede, Veeda Kala, Einar Meister, Lya Meister, Marju
Raju, Jaan Ross
Vokaalide ja klusiilide intensiivsussuhted laulmisel teksti
arusaadavuse mõjutajana

Anu Schaper
Johann Valentin Meder (1649–1719) ehk kuidas uurida muusikat,
mida pole (eriti) säilinud

Brigitta Davidjants
Postsovetlike fännikogukondade narratiivid Eesti Depeche Mode’i
fännklubi näitel


14:15–15:00 Migratsiooni- ja diasporaa-uuringute töörühm

Diskussant: Anu Korb

Aivar Jürgenson
Kaukaasiasse väljarändamise retseptsioon eesti ajakirjanduses
19. sajandi lõpukümnendeil ja 20. sajandi algul

Marin Laak
Marie Underi ja Ivar Ivaski kirjavahetuse teemaanalüüsi poole

Triinu Ojamaa
Ülevaade pilootuurimusest Norra eestlaste kultuurliliste hoiakute ja
elustiili kohta


15:00–16:00 Esitlused


16:00–17:00 Konverentsi lõpetamine

 

Konverentsi ülekannet saab jälgida Kirmus-TV vahendusel

 

Sündmuse kodulehekülg: https://folklore.ee/CEES/2023/finaal/

 

Konverentsil osalemine on tasuta. Konverentsi toimumist toetab Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus TK 145), samuti Eesti Kirjandusmuuseumi uurimisprojekt "Folkloori narratiivsed ja uskumuslikud aspektid".

 

Korraldajad:


Mare Kõiva, mare.koiva@kirmus.ee

Liisi Laineste, liisi.laineste@kirmus.ee
Anne Ostrak, anne.ostrak@kirmus.ee
Piret Voolaid, piret.voolaid@kirmus.ee

Kas leidsid, mida otsisid? *