Juhtimine

Eesti Kirjandusmuuseumi juhtimine

 

EKMi struktuuri moodustavad teadusüksused ja -arhiivid – Arhiivraamatukogu, Eesti Rahvaluule Arhiiv, Eesti Kultuurlooline Arhiiv ja Folkloristika Osakond. EKMi põhitegevust kultuuripärandi kogumisel, uurimisel, säilitamisel, kättesaadavaks tegemisel ja populariseerimisel toetavad haldusosakond ja IT-töörühm, säilitamise ja jäädvustamise spetsialistid, tehnoloogiliselt kõrgtasemel digikeskus (sh foto- ja helistuudio), EKM Teaduskirjastus, EKM Hariduskeskus. 

EKMi juhtorganid on põhimäärusega sätestatud ülesannetega 10liikmeline nõukogu ja direktor. Nõuandva organi rollis on rahvusvaheline nõuandev kogu. EKMi tavapärast tööd korraldab juhtkond direktori juhtimisel.

EKMi asutuseülest teadustööd juhib teadusdirektor ning korraldab EKM teadusnõukogu. Kõiki akadeemilisi töötajaid ühendab Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskus, mida koordineerivad teadusdirektor ja EKM Teadusnõukogu. Arhiivideüleseid keskseid tegevusi koordineerib EKM arhiivinõukogu. Teadustöö viiakse ellu uurimisprojektide raames. 

EKMi tegevusaruanded.

Kas leidsid, mida otsisid? *