Teadusprojektid

EKM teadustöö eesti ja teiste rahvaste keele, folkloori ning kultuuri alal on koondunud uurimisrühmadesse ja teadusprojektidesse. 

 

EKM 8-2/22/1 1 Kultuurilugu ja arhiiv: Allikad, probleemid, vaatenurgad (17.03.2022−31.12.2027)

Vastutav täitja: Eve Annuk

EKM 8-2/22/3 Folkloor ja selle individuaalsed, kogukondlikud ja institutsionaalsed edasiandmise mehhanismid (1.01.2022−31.12.2027)

Vastutav täitja: Mari Sarv

EKM 8-2/20/3 Folkloori usundilised ja narratiivsed aspektid (1.02.2020−31.12.2027) 

Vastutav täitja: Mare Kõiva; Eesti Kirjandusmuuseum; Finantseerija: Eesti Kirjandusmuuseum; Eraldatud summa: 700 000 EUR. Uurimisfookuses on ühiskonnas aktuaalsed probleemid folkloori ja rahvausundi liikides. 

EKM 8-2/23/5 Huumorireaktsioonid tänapäeva poliitilistele ja religioossetele kriisidele (16.05.2023−15.05.2025)

Vastutav täitja: Liisi Laineste

 

Lisaks EKMi juhtimisel 2024- teadusprojektid:


PRG 1288 Folkloorse varieeruvuse korpuspõhine käsitlus: regilaulutraditsiooni piirkondlikud stiilid, teemavõrgustikud ja suhtlusviisid (1.01.2021−31.12.2025)

Vastutav täitja: Mari Sarv

TK215 Eesti juured: rahvastiku ja kultuuri kujunemise transdistsiplinaarsete uuringute tippkeskus (1.01.2024−31.12.2030)

Vastutav täitja: Mari Sarv

EKKD-III2 Eesti kultuuri arengumustrid (01.01.2024–31.12.2027)

Vastutav täitja: Mari Sarv

STP37 Kuidas skaleerida mitteskaleeritav: integreeritud lähenemine looduskaitsebioloogiale etnobioloogia kaudu (1.07.2023−30.06.2025)

Vastutav täitja: Raivo Kalle

KUM-TA30 Eesti regilaul: koguteos (1.01.2024−31.12.2026)

Vastutav täitja: Mari Sarv

MOBJD1218 Eesti ja ukraina rahvalaulude võrdlev korpuspõhine arvutuslik analüüs (1.12.2023−30.11.2025) 

Vastutav täitja: Olha Petrovych

4.1-3/23/46 Seto mitmehäälse laulu õpetamine alternatiivse noodikirja abil (1.05.2023−31.12.2024)

Vastutav täitja: Janika Oras

8-2/22/4 Globaalsus ja lokaalsus Eesti ja Ungari tänapäeva folklooris (1.01.2022−31.12.2024)Vastutav täitja: Piret Voolaid

8-2/24/2Huumor ja konflikt Eesti ja Poola avalikus ruumis (Humour and Conflict in the Estonian and Polish Public Sphere) 1.01.2024−31.12.202Vastutav täitja: Liisi Laineste

8-2/24/3 Loodus, religioon ja maagia. religioossed täiendused ja uued interpretatsioonid Vastutav täitja: Mare Kõiva

 

 

Liisi Laineste intervjuu Eesti -Poola koostööprojektist, mida rahastab Teaduste Akadeemia.

Eesti Teaduste Akadeemia toetab teaduskoostööprojekte, mille eesmärk on soodustada Eesti teadlaste bilateraalset koostööd, vastavalt akadeemiate vahel sõlmitud koostöölepingutele. 


Teaduste Akadeemia eraldas jaanuarikuus toetuse ka kirjandusmuuseumi projektile "Humour and Conflict in the Estonian and Polish Public Sphere" (2024-2026), mida veavad Eesti Kirjandusmuuseumi juhtivteadur Liisi Laineste ja tema uurimispartner Władysław Chłopicki, kes töötab Jagiełło ülikooli inglise keele instituudis.


Mida antud uurimistoetus sinu jaoks tähendab?

Teaduste Akadeemia projekt on väga hea viis uurimisideedele hoogu anda. Vastastikused visiidid, mis on TA projektide põhiliseks koostööformaadiks, on alati inspireerivad. Meie puhul on tegu on pikaajalise koostööga, mida alustasime juba aastal 2010, kui algas esimene ühine Teaduste Akadeemia koostööprojekt (“Creativity and Tradition in Polish and Estonian Cultural Communication” 9-1/2010/2). Läbi aastate oleme ühiselt toimetanud artiklikogumikke, ajakirjade erinumbreid, korraldanud lugematul hulgal konverentse ja seminare. Seekordne toetus annab kindlust, et see väärt koostöö võiks jätkuda veel pikalt.


Tutvusta palun veidi oma uurimisprojekti teemat ja partnerit. Kas olete ka varem koostööd teinud ja kuidas kavatsete antud projekti koos ellu viia?

Tänapäeva meediamaastikul satub huumor aina sagedamini konfliktide keskmesse. Kuigi huumor ja satiir on tuntud kui demokraatia valvekoerad, on huumoril ka teine, negatiivsem külg: seada kahtluse alla olulisi väärtusi, mängida lubatud ja lubamatu piiril, jne, ning seda taunitakse ja tsenseeritakse. Meie projekt uuribki huumorit ühiskondliku konflikti kontekstis: 1) kuidas huumor väljendab protesti, vastumeelsust, veenab ja suurendab või vähendab ühtekuuluvustunnet; 2) millisel juhul reageeritakse huumorile kriitikaga, 3) kuidas see erineb kohalike või üleilmsete huumorikonfliktide puhul Eesti ja Poola kontekstis.
Władysław Chłopicki töötab Jagiełło ülikooli inglise keele instituudis. Tema uurimishuvideks on huumori kontekstuaalsed tõlgendused, poliitiline huumor ning kultuurilised erinevused huumori loomisel, tajumisel ja tõlgendamisel. Władysław Chłopicki on EKMi pikaajaline koostööpartner: lisaks ühisprojektidele ning paljudele koostöös valminud publikatsioonidele on ta EKMi Teaduskirjastuse nõukogus ning kuulus välisliikmena Eesti-uuringute Tippkeskusse. TA koostööprojektist võtavad osa ka tema poola kolleegid mujalt ülikoolidest, näiteks Dorota Brzozowska Opole ülikooli poola keele ja kultuuri instituudist.


Miks selle teema uurimine oluline on?

Huumori äratundmine ja mõistmine töötab kõige paremini dialoogis. Selle projekti raames uurime huumori toimimist avalikus sfääris, mis tähendab kvalitatiivset analüüsi nalja, reaktsioonide ja laiema konteksti kohta. Oluline on see, et senised uurimused käsitlevad eelkõige ingliskeelset kultuuriruumi, meie aga lisame teiste, väiksemate keeleruumide kogemuse. Mõtteis on laiendada projekti teistesse riikidesse, taotledes selleks erinevaid EL toetusi.


Mis võiks uurimisprojekti käigus potentsiaalselt selguda?

Uurimisperioodi lõpuks oleme eeldatavasti võrdlevalt kirjeldanud huumori rolli Eesti ja Poola avalikus ruumis viimase kümnendi jooksul. Meie hüpotees on, et Poolas ja Eestis tekib aina sagedamini huumorist ajendatud avalikke konflikte; ka globaalseid sündmusi kajastatakse kohalikus huumoris, kuid Poola puhul kohaldatakse selle sisu ja vormi rohkem lokaalseks kui Eestis, kus eelistatakse taaskasutada laenatud meeme vm huumorivorme nende "originaalkujul".

 

Soovime Liisi ja Władysławi töörühmale jõudu tööle huumoriprojekti elluviimisel!

 

Eesti -Bulgaaria koostööprojekti raames sai toetuse  meie juhtivteadur Mare Kõiva, kelle  projekt "Nature, religion, and magic. Religious notions and new interpretations" ning kelle projektipartneriks on Ekaterina Anastasova  Bulgaariast (Institute of Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum).

 

Vaata lisainfot:  https://www.akadeemia.ee/rahvusvaheline-koostoo/teaduskoostooprojektid/

Kas leidsid, mida otsisid? *