Teadustöötajate valimise kord

KINNITATUD

Eesti Kirjandusmuuseumi teadus- ja haldusnõukogu

otsusega 26. juunil 2017. a.

 

EESTI KIRJANDUSMUUSEUMI TEADUSTÖÖTAJATE VALIMISE KORD

 

1. Eesti Kirjandusmuuseumi (edaspidi: EKM) teadustöötajate (edaspidi: teadustöötaja) valimise kord vastab Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse § 9 esitatud teadustöötajate ametikohtade täitmise tingimustele ja korrale.

2. Teadustöötaja valib EKM teadus- ja haldusnõukogu (edaspidi: teadusnõukogu) salajasel hääletusel avaliku konkursi korras.

3. Konkurss teadustöötaja ametikoha täitmiseks kuulutatakse välja, kui vastav ametikoht on vakantne või kui sellel ametikohal töötava isikuga sõlmitud tähtajalise töölepingu kehtivuse lõpuni on jäänud mitte vähem kui neli nädalat.

4. Konkursi teadustöötaja ametikoha täitmiseks kuulutab välja ja valmistab ette EKM juhtkond.

5. Konkurss loetakse väljakuulutatuks sellekohase konkursiteate EKM kodulehel avaldamise kuupäevast. Lisaks avaldatakse konkursiteade ajalehes Sirp ja EKM sotsiaalmeedia kontol.

6. Konkursiteade avaldatakse arvestusega, et konkursil osalejale (edaspidi: kandidaat) jääks avalduse esitamiseks aega vähemalt kolm nädalat alates konkursiteate avaldamisest.

7. Avaldatav konkursiteade peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
 

 • töö alustamise kuupäev;
 • kandidaadile esitatavad nõuded;
 • avalduse esitamise tähtaeg;
 • avaldusele lisatavate dokumentide loetelu.

8. andidaadil on õigus saada personalijuhilt lisateavet konkursi korras täidetava teadustöötaja ametikoha kohta.

9. Kandidaat esitab konkursil osalemiseks EKM-ile järgmised dokumendid:
 

 • kirjalik avaldus;
 • elulookirjeldus;
 • haridust tõendav dokument või selle kehtiv ärakiri;
 • ametikohale vastavust tõendavad muud dokumendid või nende ärakirjad;
 • viimase viie aasta tähtsamate teaduspublikatsioonide ja teadusprojektide nimekiri;
 • teemakohane tööplaan viieks aastaks.

 

10. Konkursist võtavad osa need kandidaadid, kelle avaldus koos kõigi nõutavate dokumentidega on laekunud konkursiteates märgitud tähtpäevaks. Konkursiteates märgitud tähtpäeval postitatud avaldus loetakse tähtaegselt esitatuks.

11. Teadusnõukogu hindab kandidaatide vastavust ametikohale ühe kuu jooksul konkursiteates märgitud avalduste esitamise tähtajast arvates.

12. Kui teadusnõukogu liige või temaga seotud isik kandideerib teadustöötaja ametikohale, ei osale ta selle ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi ettevalmistamises.

13. Kandidaatide hindamisel võtab teadusnõukogu arvesse:
 

 • kandidaadi senist teadustööd ja erialast pädevust;
 • publikatsioonide olemasolu;
 • kandidaadi koostatud ülevaateartikleid ja tema tööde tsiteeritavust, kui on vastavaid andmeid;
 • kandidaadile eraldatud uurimistoetusi ning teaduspreemiaid;
 • kandidaadi senist teadusorganisatsioonilist tegevust;

14. Kui kandidaadid kutsutakse teadusnõukogusse vestlusele, teavitatakse neid sellest vähemalt viis tööpäeva ette. Juhul kui kandidaat ei saa mõjuvatel põhjustel vestlusel osaleda, teeb teadusnõukogu otsuse kandidaadi teadustöötaja ametikohale vastavuse kohta tema esitatud dokumentide alusel.

15. Kandidaatide hindamise põhjal teeb teadusnõukogu iga kandidaadi kohta põhjendatud otsuse tema teadustöötaja ametikohale vastavuse või mittevastavuse kohta. Personalijuht teatab kirjalikult igale kandidaadile tema suhtes vastuvõetud otsusest kolme tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

16. Teadusnõukogu otsus põhjal sõlmitakse kandidaadiga tööleping või uuendatakse seni kehtivat töölepingut.

17. Konkurss loetakse luhtunuks, kui:
 

 • teadustöötaja ametikohale kandideerimiseks ei esitanud keegi avaldust;
 • teadusnõukogu ei tunnistanud ühtegi kandidaati teadustöötaja ametikohale vastavaks.

18. Konkursi luhtumisel otsustab teadusnõukogu, millal kuulutada välja uus konkurss. Uus konkurss korraldatakse käesolevas korras toodud tingimustel.

19. Eesti Kirjandusmuuseumi direktor võib konkurssi välja kuulutamata täita teadustöötaja ametikoha kvalifikatsiooninõuetele vastava teadustöötaja ametisse nimetamisega ja sõlmida temaga tähtajalise töölepingu, kui:
 

 • teadustöötaja valimise konkurss on luhtunud või
 • teadustöötaja ametikohal tehtav töö on ajutise tähtajalise iseloomuga.

20. Konkursi võitmisega samaväärseks võib lugeda väljaspool Eesti Kirjandusmuuseumi korraldatud avaliku konkursi tulemus, millega kaasneb isiku teadus- ja arendustegevuse finantseerimine vastava teadusprojekti elluviimise ajal.

 

KINNITATUD

Eesti Kirjandusmuuseumi teadus- ja haldusnõukogu

otsusega 26. juunil 2017. a.

Kas leidsid, mida otsisid? *