Arhiivraamatukogu bibliograafiaosakond

Arhiivraamatukogu bibliograafiaosakond
Merike Kiipus

Eesti ajakirjanduse analüütiline retrospektiivne bibliograafia

Arhiivraamatukogu bibliograafiaosakonna põhitööks on eesti ajakirjanduse analüütilise retrospektiivse üldise bibliograafia koostamine.

1997. aastal jätkati ajalehe Postimees (1926, 1928, 1943) bibliografeerimist. Lõpetati 1927. aasta Postimehe bibliografeerimine ning alustati 1930. aastakäigu läbitöötamist. Esmakordselt katsetati bibliografeerimistöid arvuti abil. Katse õnnestus, kuigi selleks kasutati ainult WordPerfect andmefaili. 1926. aasta Postimehe bibliograafilised kirjed trükiti arvutist välja juba sorteeritud kujul (isikunimede alfabeet, kohanimede alfabeet, UDK-indeksid). Ära jäid sellised töömahukad protsessid nagu kaartide kohandamine ning järjestamine, mis varem toimusid käsitsi.

1943. aasta Postimehe bibliografeerimiseks saadi kahel korral toetust Eesti Kultuurkapitalilt.

Kartoteekidesse liideti 37 000 bibliograafilise kirjega kaarti. 1. detsembri seisuga on teatmefondi üldsuuruseks 2 141 300 ühikut. Aasta jooksul anti teavet 650-le osakonna külastajale. Uurijate poolt kasutati kõige enam isikukartoteeki. Paljudele pakkus huvi kohakartoteek. Andmeid saadi ka selliste uurimisteemade tarbeks nagu põhiseadus, arhiiviseadus, vähemusrahvused, seltsid, Eesti suhted teiste maadega, teater, kodumajandus, kodukaunistamine jne. Meie materjale kopeeriti erinevatele asutustele ja isikutele vastavalt nende uurimisteemadele. Lugejapäringutele vastati ka e-maili teel.

Ekskursioone võeti vastu 16 korral (osavõtjaid 355). 20. juunil korraldati Eesti diakooniapäevast osavõtjatele kirikuhoolekande-alane näitus vanema trükisõna põhjal.

Aktiivselt osaleti Eesti teadusraamatukogude vahelistel seminaridel, kus arutati rahvusbibliograafia ja integreeritud raamatukogusüsteemi INNOPAC kasutuselevõtmisega seotud küsimusi.

Kirjandusmuuseumi bibliograafia

Jätkus Eesti Kirjandusmuuseumi väljaannete andmebaasi jooksev täiendamine. Andmebaasi kanti ka kõik töötajate 1996. aasta artiklid. Alates 1996. aastast kajastuvad Kirjandusmuuseumi väljaanded ja töötajate artiklid ainult andmebaasis (kaartkataloogi enam ei tehta). Otsingut on võimalik teostada autorite, pealkirjade, aastate, väljaannete nimetuste ja märksõnade järgi. Saab teha ka kombineeritud otsingut (näiteks: autor + aasta, autor + väljaande nimetus, väljaanne + aasta jne). Andmebaasis on kokku 350 kirjet.