Väljaanne

2009

Merike Kiipus

TRÜKISED

1. Arvo Krikmann: bibliograafia 1963-2009/Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond; koostanud Karin Maria Rooleid. Tartu: EKM Teaduskirjastus, 2009. 55 lk.

2. Arhiiv ja narratiiv: Nüpli 16. kevadkool 2009: teesid/koostaja: Marin Laak; toimetaja: Maarja Hollo. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2009. 19 l.

3. Ben-Amos, Dan. Kommunikatsioon ja folkloor/Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, Eesti Folkloori Instituut; eessõna: Mare Kõiva. Tartu: EKM Teaduskirjastus, 2009. 368 lk. (Sator: artikleid usundi- ja kombeloost; 9).

4. Devjatkina, Tatjana. Mordva mütoloogia/Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, Eesti Folkloori Instituut; eessõna: Mare Kõiva. Tartu: EKM Teaduskirjastus, 2008. 218 lk. (Sator: artikleid usundi- ja kombeloost; 8) [ilmus 2009]

5. Eesti- ja võõrkeelne trükis Eesti- ja Liivimaal 1801-1917 = Estnisch- und fremdsprachige Druckschriften in Est- und Livland 1801-1917: konverentsikogumik/koostanud ja toimetanud Vello Paatsi; toimetanud Kristi Metste. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum. 88 lk.

6. Folklore: electronic journal of folklore: printed version/Folk Belief and Media Group of the Estonian Literary Museum; Estonian Institute of Folklore; edited by Mare Kõiva & Andres Kuperjanov. Tartu: Folk Belief and Media Group of the Estonian Literary Museum.

          Vol. 41. Generation P in the Rundra: Youth in Siberia / Guest editor Aimar Ventsel. 2009. 247 lk.

          Vol. 42. Sacred Natural Places / Guest editor Tõnno Jonuks. 2009. 200 lk.

          Vol. 43. 2009. 184 lk.

7. From language to mind 3: international academic interdisciplinary conference on the occasion of the 70th birthday of academician Arvo Krikmann. 10-11 September 2009, Tartu, Estonia: abstracts/compiled by Maris Kuperjanov, Piret Voolaid. Tartu: EKM Teaduskirjastus, 2009. 47 lk.

8. Hoppal, Mihaly. Etnosemiootika/Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, Eesti Folkloori Instituut; tõlge: Eda Pomozi, autori eessõna tõlkinud Tõnu Kalvet; eessõna: Mare Kõiva. Tartu: EKM Teaduskirjastus, 2008. 234 lk. (Sator: artikleid usundi- ja kombeloost; 7). [ilmus 2009]

9. Kalendrite kalender 2009/2010/Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu; koostajad Helle Maaslieb jt. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2009. 48 lk. (Arhiivraamatukogu varamu; 7)

10. Kriis!?!: Eesti folkloristide 4. talvekonverents: teesid: 18.-19. märts 2009, Kääriku/toimetaja Asta Niinemets. Tartu: EKM Teaduskirjastus, 2009. 22 lk.

11. Lüganuse regilaulud/Eesti Kirjandusmuuseum, folkloristika osakond. Etnomusikoloogia osakond; koostajad Ruth Mirov, Edna Tuvi; toimetajad Ruth Mirov, Maris Kuperjanov. Tartu: EKM Teaduskirjastus, 2009. 952 lk. (Monumenta Estoniae antiquae. 1, Vana kannel; 9).

12. Mäetagused: hüperajakiri/Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna rahvausundi ja meedia töörühm, MTÜ Eesti Folkloori Instituut; toimetajad: Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. Tartu: EKM Teaduskirjastus.

          Nr. 41. 2009. 152 lk.

          Nr. 42. 2009. 191 lk.

          Nr. 43. 2009. 208 lk.

13. Paar sammukest: Eesti Kirjandusmuuseumi aastaraamat 2008. XXV/sarja peatoimetaja Janika Kronberg; koostaja ja toimetaja Eve Annuk. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2009. 382 lk.

14. Permitted laughter: Socialist, post-socialist and never-socialist humour/Estonian Literary Museum, Department of Folklore; edited by Arvo Krikmann & Liisi Laineste. Tartu: EKM Teaduskirjastus, 2009. 406 lk.

15. Saukas, Rein. Eesti mõistatuste allikalugu. 4/Eesti Kirjandusmuuseum, folkloristika osakond. Tartu: EKM Teaduskirjastus, 2009. 216 lk.+ 1 CD-ROM. (Reetor ; 8).

16. Spiraali lagunemine: Jüri Ehlvesti maailm/koostajad Virve Sarapik, Piret Viires; toimetaja Mari Laaniste. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2009. 144 lk. (Etüüde nüüdiskultuurist; 1).

17. The Estonian-Latvian Conference "Compatriots in Siberia": [10-11 December 2008, Tartu]: abstracts = Международная конференция "Эстонцы и латыши в Сибири"/Estonian Literary Museum, Estonian Folklore Achives; [compiled by Anu Korb]. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2008. 28 lk. [puudus 2008.a. väljaannete nimestikust]

18. Varamu lummuses: Eesti rahvuslik arhiivraamatukogu 100/koostaja Merike Kiipus; toimetaja Kanni Labi. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2009. 302 lk.

19. Финно-угорское многоголосие в контексте других музыкальных культур = Finno-Ugric Multi-Part Music in the Context of Other Music Cultures = Soome-ugri mitmehäälne muusika teiste muusikakultuuride kontekstis/Eesti Kirjandusmuuseumi etnomusikoloogia osakond, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia muusikateaduste osakond; toimetajad Triinu Ojamaa, Žanna Pärtlas. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2008. 179 lk. (Töid etnomusikoloogia alalt; 5) - [ilmus 2009].

 

DOKTORIDISSERTATSIOONID

20. Jonuks, Tõnno. Eesti muinasusund/Tõnno Jonuks; juhendaja: Valter Lang; Tartu Ülikooli filosoofiateaduskond, ajaloo ja arheoloogia instituut, Tartu, Eesti. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2009. 429 lk. (Dissertationes archaeologiae Universitatis Tartuensis; 2) - http://hdl.handle.net/10062/9494

21. Puik, Katrin. Iroonia Heiti Talviku ja Betti Alveri luules/juhendaja: Arne Merilai; Tartu Ülikooli kultuuriteaduste ja kunstide instituut. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2009. 190 lk. (Dissertationes litterarum et contemplationis comparativae Universitatis Tartuensis; 8) - http://hdl.handle.net/10062/10107

22. Tomberg, Jaak. Kirjanduse lepitav otstarve. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2009. 175 lk. (Dissertationes litterarum et contemplationis comparativae Universitatis Tartuensis; 7) - http://hdl.handle.net/10062/10097

23. Tupits, Ave. Käsitlusi rahvameditsiinist: mõiste kujunemine, kogumis- ja uurimistöö kulg Eestis 20. Sajandil. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2009. 222 lk. (Dissertationes folkloristicae Universitatis Tartuensis; 13) - http://hdl.handle.net/10062/14290

 

KOOSTÖÖVÄLJAANDED

24. 20. sajandi mõttevoolud/toimetanud Epp Annus, kaastoimetajad Katrin Puik ja Neeme Lepp. Tallinn; Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2009. 974 lk. (Heuremata: humanitaarteaduslikke monograafiaid).

25. Aino Kallas kõnetamas oma aega, 3. oktoober, Eesti Kirjandusmuuseum = Aino Kallas puhuttelemassa omaa aikaansa, 3. lokakuuta, Viron kirjallisuusmuseo: [konverentsi teesid]/Tallinna Ülikool, Eesti Kirjandusmuuseum. Tartu: Tallinna Ülikool, Eesti Kirjandusmuuseum, 2008. 37 l. [puudus 2008. a. väljaannete nimestikust].

26. Bernstein, Boris. Visuaalne kujund ja kunstimaailm: ajaloo polüfoonia/toimetaja Virve Sarapik. Tallinn; Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2009. 535 lk. (Heuremata: humanitaarteaduslikke monograafiaid).

27. Estonian life stories/edited and translated by Tiina Kirss; compiled by Rutt Hinrikus. Budapest; New York: Central European University Press, 2009. XII, 539 lk.

28. Ilbak, Ella. Kirjad: 1952-1961: Ella Ilbak, August Gailit/koostanud Piret Noorhani. Tallinn: Tänapäev, 2009. 137 lk.

29. Journal of Ethnology and Folkloristics: [the joint publication of the Estonian Literary Museum, the Estonian National Museum and the University of Tartu]/editor-in-chief Art Leete; managing editor Toivo Sikka; editors: Terje Anepaio, Aado Lintrop, Pille Runnel, Ülo Valk, Ergo-Hart Västrik. Tartu: Estonian National Museum.

          Volume 2, Number 2. 2008. 99 lk. [ilmus 2009]

30. Kiin, Sirje. Marie Under: elu, luuletaja identiteet ja teoste vastuvõtt/toimetanud Janika Kronberg, Brita Melts. Tallinn: Tänapäev, 2009. 864 lk.

31. Kolla, Imbi. Kõik mu laulud/koostanud Eve Annuk; toimetanud Georg Grünberg. Tallinn: Eesti Raamat, 2009. 206 lk.

32. Krikmann, Arvo. Proverb semantics: studies in structure, logic, and metaphor/edited by Wolfgang Mieder. Burlington: University of Vermont, 2009. viii, 312 lk. (Supplement series of Proverbium; vol. 29).

33. Kunstiteaduslikke uurimusi = Studies on art and architecture = Studien für Kunstwissenschaft/Eesti Kunstiteadlaste Ühing = Estonian Society of Art Historians; peatoimetaja Virve Sarapik. Tallinn: Eesti Kunstiteadlaste Ühing.

          Kd. 18 / 1-2. 2009. 200 lk.

          Kd. 18 / 3-4. Muinsuskaitse ja restaureerimise ajaloost : pühendatud Villem Raami 100. sünniaastapäevale / koostanud Anneli Randla . 2009.   144 lk.

34. Methis 3. Theatre: stability and dynamics/Tartu Ülikooli kirjanduse ja teatriteaduse osakond, Eesti Kirjandusmuuseumi Kultuurilooline Arhiiv; koostajad ja toimetajad Anneli Saro, Luule Epner. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum; Tartu Ülikooli kirjanduse ja teatriteaduse osakond, 2009. 173 lk.

35. Mu kodu on Eestis: Eestimaa rahvaste elulood/Eesti Kirjandusmuuseum ja Ühendus Eesti Elulood; koostanud Volita Paklar; toimetanud Rutt Hinrikus. Tallinn: Tänapäev, 2009. 391 lk.

36. Noorte hääled: noorte etnoloogide ja folkloristide konverents. Tartu, 22.-23. aprill 2009: ettekannete kokkuvõtted/Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv, Eesti Rahva Muuseum; koostanud Marleen Nõmmela, Ave Tupits. Tartu: Eesti Rahva Muuseum, 2009. 24 lk.

37. Ristikivi, Karl. Päevaraamat 1957-1968/Eesti Kirjandusmuuseum; toimetaja ja järelsõna autor Janika Kronberg. Tallinn: Varrak, 2008. 1112 lk. [ilmus 2009].

38. Tampere, Herbert. Lauluväelised/koostaja ja järelsõna Mall Hiiemäe; toimetanud Katre Ligi. Tartu: Ilmamaa, 2009. 451 lk. (Eesti mõttelugu; 85).

39. Via Transversa: Lost Cinema of the Former Eastern Bloc/editors: Eva Näripea, Andreas Trossek. Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia, 2008. 271 lk. (Koht ja paik = Place and location: studies in environmental aesthetics and semiotics; 7). [puudus 2008.a. väljaannete nimestikust]

40. Эстония - мой дом: жизнеописания эстоноземельцев/Эстонский литературный музей, Биографическое общество "Eesti Elulood"; составитель Волита Паклар; главный редактор Рутть Хинрикус. Tallinn: Tänapäev, 2009. 457 lk.

 

VÕRGUVÄLJAANDED

41. Ajalooline traditsioon Kõpu kihelkonnast ja Viljandi kihelkonna läänepoolsest osast: kogutud 1926. a./Ants Vihman ; toimetanud Reelika Niit. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 2008 - http://www.folklore.ee/radar/digi_pre.php?area=K%F5pu

42. Folklore: electronic journal of folklore/Folk Belief and Media Group of the Estonian Literary Museum; edited by Mare Kõiva & Andres Kuperjanov. Tartu: Estonian Literary Museum.

          Vol. 41 - http://www.folklore.ee/folklore/vol41/

          Vol. 42 - http://www.folklore.ee/folklore/vol42/

          Vol. 43 - http://www.folklore.ee/folklore/vol43/

43. From language to mind 3: international academic interdisciplinary conference on the occasion of the 70th birthday of academician Arvo Krikmann. 10-11 September 2009, Tartu, Estonia: abstracts/compiled by Maris Kuperjanov, Piret Voolaid. Tartu: EKM Teaduskirjastus, 2009 - http://www.folklore.ee/rl/fo/konve/2009/kriq70/abstracts.pdf

44. Kriis!?!: Eesti folkloristide 4. talvekonverents: teesid : 18.-19. märts 2009, Kääriku/toimetaja Asta Niinemets. Tartu: EKM Teaduskirjastus, 2009 - http://www.folklore.ee/rl/fo/konve/2009/ftk/teesid.pdf

45. Mäetagused: hüperajakiri/Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna rahvausundi ja meedia rühm, MTÜ Eesti Folkloori Instituut; toimetajad Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. Tartu: EKM Teaduskirjastus.

          Nr. 41 - http://www.folklore.ee/tagused/nr41/

          Nr. 42 - http://www.folklore.ee/tagused/nr42/

          Nr. 43 - http://www.folklore.ee/tagused/nr43/

46. Noorte hääled: noorte etnoloogide ja folkloristide konverents. Tartu, 22.-23. aprill 2009: ettekannete kokkuvõtted/Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv, Eesti Rahva Muuseum; koostanud Marleen Nõmmela, Ave Tupits. Tartu: Eesti Rahva Muuseum - http://www.folklore.ee/era/nt/

47. Sator 3. Kulemzin, Vladislav. О хантыийских шаманах/EKM Teaduskirjastus, Eesti Kirjandusmuuseumi rahvausundi töörühm; toimetajad Nikolay Kuznetsov, Kaur Mägi. Tartu: EKM Teaduskirjastus, 2009 - http://www.folklore.ee/rl/pubte/ee/sator/sator3/

48. Sator 4. Viidalepp, Richard. Eesti rahvajuttude laadist, funktsioonist ja jutustajatest/toimetaja: Reet Hiiemäe; e-raamat: Maris Kuperjanov. Tartu EKM Teaduskirjastus, 2009 - http://www.folklore.ee/rl/pubte/ee/sator/sator4/

49. Setu pärimus Ello Kirsi kirjapanekus/Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond; Kristi Salve; teostus Saamuel Vesik - http://www.folklore.ee/setukirss/

50. Talvemaastikud 2. Võõraste tähtede all/tekstid: Mare Kõiva; fotod: Andres Kuperjanov - http://www.folklore.ee/rl/pubte/ee/galerii/au02/

Kas leidsid, mida otsisid? *