Prindi see lehekülg

Andrus Org

Saussure’i testament – vari kirjandusteaduse kohal

Ferdinand de Saussure (1857-1913) – strukturaallingvistika patriarh, semioloogia nurgakivi paigaldaja. Tema revolutsiooniline panus keele uurimisse seisneb subjektist lähtuva „substantiivse“ vaatenurga asendamises „relatsioonilisega“, perspektiivi muutmises kooskõlas tunnetuse laiema nihutamisega. Ernst Cassirer on võrrelnud Saussure’i panust teadusesse Galilei Galileo ideedega, mis muutsid 17. sajandil pöördeliselt arusaamist füüsikalisest maailmast.

Saussure’i testament – „Cours de Linguistique Générale“ („Üldkeeleteaduse kursus“, esitatud Genfi ülikoolis loengutena 1906-11, avaldatud 1915 postuumselt, ingl. k. 1959 (!), e.k (?)).

Ideepärand:

1. keele (langue) ja kõne (parole) eristamine – malemängu analoogia;

2. keel kui struktuurisüsteem – kristalli analoogia;

3. keelemärk kui tähistaja ja tähistatava vaheline meelevaldne suhe;

4. keel kui erinevuste süsteem (binaarsed opositsioonid);

5. keel kui hierarhiline süsteem: süntagmaatilised ja assotsiatiivsed suhted;

6. keele sünkroonilise ja diakroonilise uurimisviisi eristamine.

Koonddefinitsioon: „Keel on konventsionaalsete märkide struktureeritud süsteem, mida tuleb uurida tema sisemises komplekssuses pigem ajas külmutatuna (sünkrooniliselt) kui ajas liikuvana (diakrooniliselt).“ (Saussure)

Siirdeid kirjandusteadusesse (põhiideid)

Siirdeid filosoofiasse (jõujooni)

Saussure’i testament kapseldas kaks 20. sajandi filosoofiale iseloomulikku tendentsi:

Siirdeid teistele väljadele (pudemeid)

Saussure’i testament kui doktriin tõi keeleteadusesse ja kultuurianalüüsi põhjaliku pöörde, mis tagasivaatelises perspektiivis ei nähtu mitte katastroofilise sündmusena, vaid tihendamise, mitmekesistamise ja rikastamise protsessina. Strukturaallingvistika mikrotasandilt laienesid Saussure’i ideed makrotasandile, s.o sotsiaal- ja kultuurisüsteemide analüüsi tasandile, esmajoones kirjandusteadusele, antropoloogiale, sotsioloogiale. Võrsusid uued distsipliiinid, nagu sotsiolingvistika, geolingvistika, psühholingvistika, semiootika jt.

Saussure’i vari jälitab jätkuvalt.