Prindi see lehekülg

Mihkel Kunnus

Kuidas mõista erinevaid vaimusuurusi, kui need suurused tulenevad erinevatest arengupeetustest ehk paar mõtet empaatiast neoteenia valguses

Holism on ilmselt tõene – lõppude lõpuks on kosmos üks ja tihedalt seo- tud; iga ühiskond on üks ja tihedalt seotud; iga inimene on üks ja tihedalt seotud, jne. – ja siiski on holistlikku maailmavaadet raske rakendada ja kasutada nii, nagu seda peaks tegema, kui viisi vaadata maailma. Vii- masel ajal kaldun järjest rohkem arvama, et atomistlik mõtteviis on kerge psühhopatoloogia vorm või vähemalt tunnetusliku ebaküpsuse sündroomi üks aspekt. Tervematel ja ennast teostavatel inimestel näib holistlik mõtte- ja nägemisviis üpris loomulikult ja automaatselt käivat ning vähem are- nenute, vähem küpsete, vähem tervete inimeste jaoks näib see erakordselt raske olevat.” (Maslow 2007: 21–22)

Tallinna ülikooli psühholoog, professor Aaro Toomela on kirjuta- nud monograafia inimese arengupsühholoogiast. (Toomela 2016) See hõlmab ühtlasi sõna ontoloogia muutust inimese ontogeneetilises protsessis. Ettekandes arutletakse selle üle, kuivõrd mõistavad üks- teist need, kelle sõnalisus on erinevas arenguetapis; millisteks kogni- tiivseteks operatsioonideks on erinevad etapid sobivamad; kuidas suhestuvad tundetaip ja ideetaip.

Toomela, Aaro 2016. Kultuur, kõne ja minu ise. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus

Toomela, Aaro 2017. Minu Ise areng: inimlapsest inimeseks. – Tartu: Väike Vanker

Maslow, Abraham. Motivatsioon ja isiksus. Tallinn: Mantra, 2007.