Prindi see lehekülg

Ene-Reet Soovik

What’s a nice girl like me doing in a place like this? Tõlkest ja teooriast

Ettekanne lähtub tõlketeaduses (Translation Studies) 20. sajandi lõpukümnenditel jõuliselt esile tõusnud arengutest, eelkõige nn deskriptiivsetest ja polüsüsteemsetest lähenemisviisidest. Peamiselt Susan Bassnetti, André Lefevere’i ja Theo Hermansi vaadetele toetudes antakse lühiülevaade sihtkultuurile keskenduvast tõlketeadusest ning püstitatakse küsimus tõlketeooria rollist selle raames ja mõlema suhtest interdistsiplinaarse ‘teooriaga’.


Mööndes postkolonialistlike seisukohtade laienevat osatähtsust tõlkeprobleemide käsitlemisel, võiks laiemaks aruteluks välja pakkuda küsimuse, kas ja kuivõrd on ‘teooria’, selle tõlked eesti keelde ning teised refraktsioonid (A. Lefevere’i mõiste) lääneliku, eriti anglo-ameerika kultuurihegemoonia kinnistamisvahendid, mis potentsiaalselt kehtestavad standardiseeritud mõttemalle; milline mõju on teooria tõlkimisel eesti keelde eesti kultuuriruumis algupäraselt loodavale; kuidas kõrvutub Eestis hinnatav teooriakaanon rahvusülese akadeemilise kaanoniga?