Prindi see lehekülg

Külliki Kuusk

Uku Masingu luulekäsikiri kui tunnetuslik päevik

EKM/ TÜ

Oma ettekandes tutvustan Masingu 1930/1940. aastatest pärinevat nn luule algkäsikirja ja selle alusel luuletaja päevikulist kirjutamisviisi. Ettekandes otsin vastuseid küsimusele Masingu luule autobiograafilisusest: mil viisil saab Masingu luuleraamatuid vaadelda kui päevaraamatuid? kuivõrd loomingut saab määratleda päevikuna? millised on võimalused lugeda Masingu päevikulist luulet kui autobiograafiat? Selles raamistuses käsitlen ka (oma)eluloolisuse avaldumist luuletaja Uku Masingu loomingus.

Põgusal tekstianalüüsil seon loominguloolise/kontekstuaalse lähenemise ning poeetika analüüsi. Näidete abil selgitan, kuidas Uku Masingu looming suhestub retooriliselt tema luuletaja-isikuga; kuidas motiivide varieerimine võimaldab jälgida Masingu luule päevikulisuse kujunemist; kuidas autori isik avaneb tekstis kujundikeele ja allegooria kaudu.

Masingu päevikuline kirjutamisviis seostub pihtimuslikkusega, nende vahelise seose näitamisega osutan Masingu loomingu allegoorilisusele keskaja mõistes, samuti tunnetuslikele paralleelidele algkristliku maailmasuhtumisega.