Prindi see lehekülg

Merilin Aruvee

Ainekirjaoskus kirjandusõpetuses

Tartu Ülikooli emakeeleõpetuse ja rakenduslingvistika lektor

Ettekandes tutvustan 2008. aastal defineeritud ainekirjaoskuse kontseptsiooni ja toon näiteid ainekirjaoskuse alasest metoodika arendusest ja praktikast. Kirjaoskust nähakse tänapäeval retoorilise paindlikkusena ehk võimena mitmekülgselt suhelda, vallata nii kirjalikku kui ka suulist suhtlust asja- ja olukohasel viisil. Sellest lähtuvalt on ainealane kirjaoskus võime ainevaldkonnale omasel moel mitmekülgselt suhelda, mistap ei sobi kirjaoskust õpetada kooliainetes ühel ja samal viisil. Ainekirjaoskuse kontseptsioon tõstab keele kui inimmõtte vahendaja õpiprotsessi keskmesse ning näitab, kui tähtsat rolli mängib keel ainealases suhtluses.

Ainekirjaoskuse mõiste on Eestis üsnagi teadvustamata, ent võib olla asjakohaseks lähtepunktiks teaduse ja õpetuse lähendamisel, sest selle sihiks on ainevaldkonna ekspertide suhtlustavade ülekandmine aineõpetusse. Ainekirjaoskuse kontseptsioonist lähtuv metoodika vaatleb esmalt, millised on ainealased teadmised, kuidas neid konstrueeritakse; teisalt, millised on ainevaldkonnale omased suhtlustavad ja suhtlusžanrid ehk milliseid tekste luuakse ja vahendatakse. Eelnevale tuginedes valitakse sobivad meetodid, et ainealast suhtlust õpetada. Nii arutletaksegi ettekandes, millised on kirjandusele omased suhtlustavad, tekstid, mida vastu võetakse, vahendatakse ja luuakse. Küsitakse, kuidas võiks arendada ainekirjaoskuse keskset õpetust Eestis, mil moel võiks kirjandusalaseid suhtluspraktikaid kirjandusõpetuses arvesse või üle võtta. Samuti visandatakse võimalusi ainekirjaoskuse mudeli (Airey 2011) rakendamiseks ja ärgitatakse edaspidiseid temaatilisi arutelusid.

Kirjandust

Airey, John 2011. The Disciplinary Literacy Discussion Matrix: A Heuristic Tool for Initiating Collaboration in Higher Education. – Across the Diciplines, Vol. 8, No. 3, pp. 1–9.

Christie, Frances, Beverly Derewianka 2010. School Discourse: Learning to Write Across the Years of Schooling. [London]: Bloomsbury Publishing, A&C Black.

Smagorinsky, Peter 2015. Disciplinary Literacy in English Language Arts. – Journal of Adolescent & Adult Literacy, Vol. 59, No. 2, pp. 141–146.

Sulkunen, Sari, Johanna Saario 2020. Monilukutaito eri oppiaineissa. – Luku- ja kirjoitustaidon pedagogikkaa yläkouluun. Toim. Seija Tuovila, Leila Kairaluoma, Virva Majonen. Rovaniemi: Lapin yliopisto, s. 40–49.