Prindi see lehekülg

Andrus Org

Kirjandusõpetuse vaiad ja teljed: põhikooli ja gümnaasiumi ainekavade kontseptsioonist

Eesti üldhariduskoolide riiklikus õppekavas on kirjandusel kahetine positsioon: esiteks, kirjandus on osaliselt kunstiaine, millele omane esteetika on kujundliku mõtlemise ja keele¬kasutuse tulemus; teiseks, kirjandus on suuresti humanitaaraine, mis on osa millestki üldisemast nagu kultuur, ajalugu, suhtlus ja moraal. Neil kahel arusaamal põhinevad omakorda kirjandusõpetuse kaks traditsioonilist funktsiooni – esteetiline (poeetiline) ja eetiline (kasvatuslik).
Ettekandes käsitlen kirjandusõpetuse kontseptsiooni muutust kirjanduse ainekavades pärast põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava jõustumist 2011. aastal. Kirjanduse kui iseseisva kunsti- ja kultuuriaine õpetamine nii põhikoolis kui ka gümnaasiumis eeldab kogu käsituse ümber-mõtestamist, metodoloogiliste rõhuasetuste muutmist, paradigmaatilist nihet kirjandus¬didaktikas tervikuna. Ettekandes võrdlen kahte kirjandusõpetuse paradigmat – traditsioonilist ja nüüdisaegset.

TRADITSIOONILINE kirjandusõpetusNÜÜDISAEGNE kirjandusõpetus
Kirjanduslooline (positivistlik) printsiipTekstikeskne (poeetiline) printsiip
Autorikeskne vaatepunktLugejakeskne vaatepunkt
Lineaarne ja kronoloogiline lähenemineTemaatiline ja lõiminguline lähenemine
Klassikalise kirjanduse fookusNüüdiskirjanduse fookus
Eristav lähenemisviis (eesti ja maailmakirjandus lahus)Võrdlev lähenemisviis (eesti ja maailmakirjandus koos)
Kindel tekstivalik (kohustuslik kirjandus)Suunatud ja vaba tekstivalik (soovituslik kirjandus, vabalugemine)
Ratsionaalsed taotlused (teadmised)Kognitiivsed taotlused (tunded, kogemused)
Ühetaolised õppevormidErinevad õppevormid

Tänapäeva kirjandusõpetuse põhiküsimus seisneb paljuski selles, kuidas traditsioonilist ja nüüdisaegset lähenemisviisi tasakaalustada ehk kuidas leida idealistlikuna näiv kooskõla erinevate didaktiliste põhimõtete ja metodoloogiliste võimaluste vahel. Mõistliku kirjandus¬õpetuse harmoonia eeldab kahte õpetuslikku telge (kontsentrit) – kujundikeelt ja kirjanduslugu.
Kirjandusõpetus asetub nii laiemasse valdkondlikusse konteksti kui ka lõimub riikliku õppekava üldosa alusväärtuste, üldpädevuste ja läbivate teemadega (transdistsiplinaarne lõiming), aga ka teiste õppeainetega (horisontaalne lõiming). Keele ja kirjanduse valdkonnapädevuste välja-töötamisel on lähtutud järgmistest keele- ja kirjandusõpetuse aluspõhimõtetest ehk ainevald¬konna „vaiadest“ (vt sektordiagrammi – Innove valdkonnakava projekt, 2018).

Tänapäeva kirjandusõpetus vajab ainedidaktilist pööret, mis on koolide õpetamispraktikasse ka tasapisi juurdumas. Kirjanduse õpetamine on muutunud üldhariduskoolides üha keerulisemaks, sest kirjanduse roll ühiskonnas, kogu valdkonna kandepind, kirjanduslike sõnumite kaal ja toime on tugevasti teisenenud. Traditsiooniline kirjandusharidus on asendumas innovaati­lisemate praktikatega, mis lähtuvad nüüdisaegsest õpikäsitusest ning arvestavad tänapäeva kultuurisituatsiooni eripära, kõige rohkem aga praeguse õpilaspõlvkonna huvisid, ootusi ja vajadusi.

Teemakohast kirjandust

Agathocleous, Tanya & Ann C. Dean (Eds.) 2003. Teaching Literature: A Companion. Basingstoke, New York: Palgrave Macmillan.

Blau, Sheridan 2003. The Literature Workshop: Teaching Texts and Their Readers. Santa Barbara: University of California.

Carter, Ronald, Michael N. Long 1991. Teaching Literature. New York: Longman.

Gillian, Lazar 1993. Literature and Language Teaching. Cambridge: Cambridge UP.

Rapaport, Herman 2011. The Literary Theory Toolkit: A Compendium of Concepts and Methods. Oxford: Wiley-Blackwell.

Kravis, Judy 1996. Teaching Literature: Writers and Teachers Talking. Cork: Cork UP.

Maley, Alan, Alan Duff 2007. Literature. Oxford: Oxford UP.

McMahon, Robert 2002. Thinking About Literature: New Ideas for High School Teachers. Portsmouth, NH: Heinemann.

Org, Andrus 2005. Kirjandusõpetus põhikoolis. Kommentaare kirjanduse ainekavale. – Arenev õppekava: õpikeskkond ja ainevaldkonnad. Tartu Ülikooli Kirjastus, lk 136–145.

Showalter, Elaine 2002. Teaching Literature. Oxford: Blackwell.

Beach, Richard, Deborah Appleman, Bob Fecho, Robert Simon 2016. Teaching Literature to Adolescents. 3rd Revised Edition. New York, London: Routledge.

Thompson, Linda (Ed.) 1996. The Teaching of Poetry: European Perspectives. London: Cassell.

Weinstein, Arnold 2003. A Scream Goes Through the House: What Literature Teaches us About Life. New York: Random House.